Mallar

Spara favorit 10 sep september 2019

Nedanstående mallar är framtagna för att utgöra ett stöd i arbetet med aktivitetsplaner och riskanalyser

Aktivitetsplan
Aktivitetsplanerna är avsedda att innehålla avgränsade insatser som ligger utanför ordinarie löpande verksamhet, och som riktas mot uppfyllandet av ett särskilt syfte - mål enligt strategin, uppdrag enligt regleringsbrev, rektors- eller förvaltningschefsbeslut eller liknande. Aktiviteterna ska därmed ha en tydlig start- och slutpunkt. Mittuniversitetets styrmodell - tar upp planerings- och uppföljningsprocesser där tidsförläggning och ansvar framgår. 

Aktivitetsplans-mall – mall för att dokumentera aktiviteter och insatser, används med fördel som Aktivitetsplan för institutionen/avdelningen att jobba med under året.  

Riskanalys
Fokus ska ligga på väsentliga risker som kan hota Mittuniversitetets  möjlighet att genomföra verksamhet effektivt och enligt gällande rätt, att redovisa verksamheten på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och att hushålla väl med statens medel.

I riskanalysen ska även risker för oegentligheter lyftas. Oegentligheter innefattar flera omständigheter och handlar exempelvis om risker för att medarbetare är jäviga i beslut eller handläggning, tar mutor, stjäl eller missbrukar ett förtroende.

Mer information om riskanalys enligt FISK framgår av Regler för intern styrning och kontroll.

Riskanalysmall - mall för att dokumentera väsentliga risker enligt FISK.