Vägledning verksamhetsplanering

Spara favorit 21 aug augusti 2019

Underlaget på den här sidan är framtaget för att utgöra ett stöd i arbetet med att ta fram aktiviteter och insatser mot våra gemensamma mål.

Varje institution och avdelning upprättar egna aktivitetsplaner och planerna sträcker sig över en rullande treårsperiod. Arbetet med att ta fram aktiviteterna utgår från hur institutionens eller avdelningens egna förutsättningar och intressen bäst kan tas tillvara för att bidra till Mittuniversitetets mål och övergripande prioriteringar. Förlag på aktiviteter som bör hanteras fakultetsövergripande alternativt förvaltningsövergripande lyfts till fakultetsnivå respektive förvaltningsnivå.

Se Mittuniversitetets styrmodell där verksamhetsplaneringsprocessen finns beskriven under kapitel 4.1 samt metodstöd och mall för aktivitetsplan nedan.

ProcesskartaLyssna  processkarta för verksamhetsplanering och fördelning av medel.

Aktivitetsplans-mall – mall för att dokumentera aktiviteter och insatser, används med fördel som Aktivitetsplan för institutionen/avdelningen att jobba med under året.  

Aktivitetsplanerna är avsedda att innehålla avgränsade insatser som ligger utanför ordinarie löpande verksamhet, och som riktas mot uppfyllandet av ett särskilt syfte - mål enligt strategin, uppdrag enligt regleringsbrev, rektors- eller förvaltningschefsbeslut eller liknande. Aktiviteterna ska därmed ha en tydlig start- och slutpunkt. Mittuniversitetets styrmodell - tar upp planerings- och uppföljningsprocesser där tidsförläggning och ansvar framgår. 

MetodstödLyssna – innehåller några förslag på hur man praktiskt kan lägga upp arbetet.

Presentation Strategin och våra målLyssna – alla målen på varsin sida med stor text, kan exempelvis skrivas ut och sättas upp på väggen som stöd i workshop.

Tidplan och generella budgetvärden för 2020  – detaljerad tidplan och generella budgetvärden för år 2020.