Hantera missbruk

Spara favorit 7 okt oktober 2019

Vi har ett gemensamt ansvar för att anställda och studenter inte utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Mittuniversitet ska vara en arbetsplats som är fri från alkohol och andra droger och där vi verkar för tidig upptäckt av riskbruk.

Vår gemensamma grundsyn är att:

 • All arbetstid ska vara alkohol och drogfri
 • Alkohol- och drogmissbruk och arbete inte går att förena. Missbruket ska bort så att medarbetaren kan vara kvar
 • Vi ska genom ett öppet klimat förebygga att alkohol eller drogproblem uppstår
 • Samtal med en enskild individ angående dennes missbruk sker i förtroende och med respekt för individen
 • Medarbetare med alkohol- eller drogproblem ska veta att arbetsgivaren erbjuder ett aktivt stöd mot missbruket
 • Den anställde alltid själv är ansvarig för sitt uppträdande och sina handlingar – ingen kan överta detta ansvar
 • Alla medarbetare är Mittuniversitetets ansikte utåt. I samband med kurser, konferenser, personalfester och vid representation, även utom arbetstid ska återhållsamhet råda och alkoholfria alternativ erbjudas
 • All hantering och användning av narkotika är olagligt. Icke medicinskt bruk av läkemedel är att betrakta som drogmissbruk

 
Om du upptäcker att någon kollega är påverkad

 • Anmäl alltid till din närmaste chef om du upptäcker att en person är alkohol-, drog- eller läkemedelspåverkad på arbetsplatsen eftersom personen utgör en risk för sig själv eller för andra.
 • Chefen utser två personer som säkerställer att personen lämnar arbetsplatsen och tar sig hem på ett betryggande sätt.
 • Chefen uppmanar den påverkade medarbetaren att komma tillbaka följande dag för ett personligt samtal som dokumenteras.
 • Chefen kontaktar berörd facklig organisation samt huvudskyddsombud för att tillsammans utarbeta en åtgärdsplan.

Om du upptäcker att en student är påverkad

 • Kontakta lärare eller kursansvarig.
 • Säkerställ att personen lämnar universitetet och tar sig hem på ett betryggande sätt.
 • Lärare/kursansvarig följer upp med ett samtal med den berörde eller ber Studenthälsan ta det första samtalet.

Kontakta HR-avdelningen, studenthälsan eller skyddsombud om du känner att du behöver stöd och hjälp!

Stöd vid samtal

 • Berätta om hur du uppfattar personens uppförande och arbetsinsats och framhåll din misstanke om risk- eller missbruksproblem.
 • Poängtera vikten av att söka hjälp i god tid och erbjud dig att förmedla kontakter med studenthälsan/studentkåren eller företagshälsovård.
 • Räkna med att du blir avvisad. Den berörde kommer förmodligen att starkt förneka sina problem och kan uppvisa aggressivt beteende för att dölja sin rädsla.
 • Kom överens om tid för uppföljningssamtal i rimlig tid efter första samtalet. Dokumentera det som har sagts samt händelser fram till nästa samtal.
 • Planera samtalet väl och se till att ni är ostörda. Dokumentera samtalet. Var tydlig med varför samtalet hålls. Berätta att du är där för att hjälpa och att du är bekymrad över situationen.
 • Ta upp de konkreta problem som har varit och sådant som finns dokumenterat (till exempel frånvaro och studie- eller arbetsprestation).
 • Acceptera inga ursäkter eller bortförklaringar på beteende eller prestationer, kom ihåg att han/hon alltid själv är ansvarig för sina handlingar.
 • Undvik att diagnostisera eller sätta etikett på den berörde. Moralisera inte utan berätta i stället vad du förväntar dig av honom/henne.
 • Ställ krav på att personen uppsöker studenthälsa/företagshälsovård och/eller alkohol- och drog rådgivningsexperter.
 • Bestäm uppföljningsrutiner; till exempel att studenten/den anställde dagligen är i kontakt med läraren/chef eller av denne utsedd person.
 • Håll även koll på arbetsprestationen. För uppföljning av studieprestationer kan studievägledningen vara behjälplig. Vid upprepad korttidsfrånvaro kan sjukintyg krävas från första frånvarodagen.
 • Boka ny tid för samtal inom en månad.

Förebyggande arbete 

 • Avdelningschefer, kårstyrelser och andra nyckelpersoner (t ex fackliga företrädare) erbjuds återkommande utbildningar i alkohol- och drogfrågor.
 • Vid nyanställning av personal ansvarar närmaste chef för att informera om våra riktlinjer för alkohol- och droger. Den informationen ges även vid den av universitetet årligen anordnade introduktionsdagen för all nyanställd personal.
 • Vid utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare är det önskvärt att chefen tar upp frågor som handlar om friskvård, hälsa och livsstilsfaktorer inklusive alkoholvanor.
 • Utbildning i alkohol- och drogkunskap för studenter som är nyckelpersoner och har en ledarfunktion i studentlivet genomförs av studenthälsan och studentkårer.
 • Studenthälsan ställer frågor om alkoholkonsumtion vid besök hos Studenthälsan. Audit finns tillgänglig på Studenthälsan och via Studenthälsan hemsida för egen test.
 • Vid uppföljning av studenters studieresultat bör frågor som handlar om hälsa och livsstilsfaktorer inklusive alkohol- och drogvanor ställas.

Arbetsrättsliga åtgärder för anställda

Som chef är du ansvarig för att upprätta ett behandlingskontrakt. Kontakta HR-avdelningen och berörd facklig organisation inför att kontraktet skriv. Kontraktet ska innehålla åtgärder som är lämpliga utifrån den unika situationen. Exempelvis:

 • vilka stödåtgärder ska sättas in (behandling, kontakt med familjen, mm)
 • att arbetsgivaren kan begära sjukintyg från första dagen
 • att arbetsgivaren kan begära att provtagningar görs hos företagshälsovården i upp till tre års tid och att arbetsgivaren har rätt att ta del av resultatet av proverna
 • andra åtgärder, till exempel omplacering
 • konsekvenser om kontraktet inte följs (löneavdrag, disciplinära åtgärder, omplacering, uppsägning)

Om överenskommelsen misslyckas eller om den anställde vägrar att delta i vård/rehabilitering kan ytterligare arbetsrättsliga åtgärder tillämpas. Åtgärderna får inledas först efter kontakt med HR-avdelningen som kallar till förhandling med facket. Beslut om skiljande från anställning på grund av ”personliga förhållanden” fattas av personalansvarsnämnden.

Försättande ur tjänst
En anställd som uppträder påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen kan temporärt sättas ur tjänstgöring för att upprätthålla säkerhet och ordning på arbetsplatsen.

Omplacering
Arbetsgivaren kan ha rätt att omplacera en anställd till en annan befattning eller andra arbetsuppgifter mot dennes vilja, för att göra följderna av alkoholproblem mindre kännbara för verksamheten.

Uppsägning
Saklig grund för uppsägning kan vara personliga förhållanden som olovlig frånvaro, ordervägran, misskötsamhet eller liknande. Så kan vara fallet om förseelsen upprepats trots att arbetsgivaren reagerat genom att utdela en varning eller på annat sätt givit arbetstagaren möjlighet till bättring och genomfört nödvändiga rehabiliteringsinsatser. Misskötsel av arbetet till följd av missbruk skall behandlas som vilken annan misskötsamhet som helst och kan leda till uppsägning.

Disciplinära åtgärder gällande studenter
Enligt högskoleförordningen (1993:100) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Beslut om avstängning tas av disciplinnämnden.

Sekretess vid handläggning av alkohol- och drogfrågor
Det är inte helt självklart vilken sekretess som gäller i de olika turerna i ett missbruksärende. Det man ska tänka på är att försöka begränsa den berörda och initierade personkretsen till så få som möjligt. När man ställer frågor och försöker skaffa sig information om hur man ska hantera en situation som innefattar ett missbruksproblem, behöver man inte alltid avslöja vem det gäller.

Avdelningschef eller annan arbetsledare/lärare
Den information som ges vid ett utvecklingssamtal eller ett uppföljningssamtal är sekretessbelagd om inte den anställde/studenten medger något annat. Sekretessen gäller dock inte vid andra förseelser av arbetsrättslig art såsom olovlig frånvaro, onykterhet eller annat som kan leda till disciplinärende. För att bäst kunna hjälpa den som har problem kan det ibland vara nödvändigt att övertyga denne om att det är viktigt för den fortsatta behandlingen att helt eller delvis upphäva sekretessen.

HR-avdelning eller företagshälsovård/studenthälsa
Alla personliga uppgifter om anställda/studenter som kommer HR-avdelning eller företagshälsovård/studenthälsa till handa är sekretessbelagda och kräver en konfidentiell behandling, såtillvida att den berörde inte medger något annat.

Tecken på risk- eller missbruk

Det finns tecken som kan tyda på att en person befinner sig i ett risk- eller missbruk av alkohol eller droger. Om flera av nedanstående tecken uppträder bör man reagera. Dessa tecken kan dock även ha andra orsaker, såsom sjukdom eller andra typer av problem. Oavsett vad det beror på, så är det bra att bry sig om personen att fråga hur han/hon mår.

 • Förändrad arbetsprestation, mindre jämn, mer ryckig arbetsinsats
 • Sjunkande intresse för jobbet/studierna
 • Ökat antal misstag och felbedömningar
 • Koncentrationssvårigheter, dålig uthållighet och ökad trötthet
 • Instabilt humör, splittrad i sitt uppträdande
 • Sjunkande självkänsla, nervös, håglös och nedstämd
 • Retlig, sårbar och avig
 • Tendens att isolera sig
 • Mer misstänksam
 • Inträffar ofta olycksfall utom arbetet
 • Bakfylla eller luktar alkohol under arbetstid
 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Sena ankomster
 • Fysiska förändringar

Vad kan jag som arbetskamrat/kollega göra?
Vid misstanke om risk- eller missbruk, ska man som medarbetare i ett så tidigt skede som möjligt, informera sin chef om vad man har iakttagit, gärna dokumentera olika händelser. Beroende på vilken relation du har till den berörde kollegan kan du själv försöka hjälpa genom att;

 • Bry dig om – även om det uppfattas som att du lägger dig i något du inte har med att göra. Det kan hjälpa till att bryta den oförmåga och förtvivlan som många känner inför sin situation.
 • Visa att du märker att din arbetskamrat finns där och behöver hjälp. Det bästa sättet att hjälpa är att visa att hon/han behövs.
 • Ljug inte för att skydda personen – den björntjänsten hjälper bara denne att fortsätta sitt beteende.
 • Ställ krav på att din arbetskamrat ska göra sin del av gruppens arbete. Acceptera inte ett förhållande där det råder obalans i arbetsbelastningen på grund av en persons risk- eller missbruk.
 • Att du bryr dig och vågar tala om vad du ser och känner innebär inte att du blir ansvarig för att lösa din kollegas problem. Du förmedlar hur du upplever situationen här och nu och hur du blir påverkad. Ansvaret att lösa problemet vilar på din kollega. Du kan erbjuda ditt stöd .– inte mer.
 • När du tar upp alkohol- eller drogproblem med en arbetskamrat .– räkna med att du blir avvisad men påpeka att du finns till hands om hon/han ändrar sig. Visa fortsatt intresse och ta efter en tid åter kontakt.
 • Om du känner dig osäker på hur du skall agera kan du vända dig till avdelningschef, arbetsmiljöombud, HR-avdelningen eller företagshälsovården för råd.

Vad kan jag som kompis/studiekamrat göra?
Det första och kanske viktigaste du kan göra som kamrat till någon du tror har begynnande alkoholproblem är att visa omtanke och att du bryr dig. Under studietiden är man ofta fördelade i olika grupparbeten bland annat när det gäller laborationer och projekt. Om någon i gruppen inte fullgör sina åtaganden på grund av sina alkohol- eller drogvanor påverkar det inte bara individen utan hela gruppen. Detta skall aldrig accepteras. Genom att ljuga eller täcka upp för personen löser man inte problemet. Som studiekamrat bör du ta ett samtal med personen ifråga och förklara hur du själv ser på situationen. Ingen kan säga att det du ser, känner eller hur det påverkar dig är fel. Det är av yttersta vikt att prata med kamraten inte om den. Skulle du som student misstänka att en föreläsare eller anställd är påverkad under arbetstid bör du ta kontakt med dennes chef omgående. Känner du dig osäker inför detta kan du vända dig till din studentkår.

Behöver du som student hjälp eller råd i frågor kring alkohol och drogvanor kan du vända dig till studenthälsan eller den studiesocialt ansvarige vid din studentkår. Du kan också få tips och råd innan du tar ett eventuellt samtal med kamrat.