Kompetensförsörjning

Spara favorit 16 apr april 2019

Med kompetensförsörjning menar vi på Mittuniversitetet att systematiskt arbeta med processer som syftar till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla samt avveckla personal. Syftet med detta är att säkerställa att den verksamhet vi har för avsikt att bedriva kan genomföras i enlighet med de mål som satts upp kort – och långsiktigt.

På organisatorisk-/avdelningsnivå
Den övergripande strategin på Mittuniversitetet har formen av en ramplan och ska ange universitetets prioriterade mål inom området och kräver en nedbrytning till konkreta handlingsplaner på avdelnings/organisationsnivå.

Handlingsplaner tas fram genom kompetenskartläggning och respektive chef ansvarar för att detta görs inom den egna verksamheten. Stöd för kompetenskartläggning hittar du i  ”Kompetensförsörjningsplan mall.”

På individnivå
Medarbetarsamtalet har en central roll i såväl samverkan som kompetensförsörjning på Mittuniversitetet. Medarbetarsamtalet skall leda till en individuell utvecklingsplan, som grundar sig på verksamhetens mål och inriktning och den anställdes fort- och vidareutbildning. 

När medarbetare slutar – avslutningssamtal
Mittuniversitetet strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. En del i strategin för att nå dit handlar om att ta tillvara medarbetarnas upplevelser av sin anställning och hens förslag till förbättringar. Ett bra tillfälle att fånga upp detta är i det avslutningssamtal som avdelningschefen bör ha med medarbetare som slutar eller går på tjänstledighet i minst sex månader. Stöd för avslutningssamtal hittar du i "Avslutningssamtal".