Skatteregler

Spara favorit 29 sep september 2016

Skatteskyldighet för personer som vistas i Sverige kortare tid än sex månader

Vistas man i Sverige kortare tid än sex månade är man begränsat skatteskyldig. På skattskyldiga tjänsteinkomster betalas särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). SINK är en statlig definitiv källskatt på 25%. Ansökan om SINK görs på blankett SKV4350. 

Skatteskyldighet för personer som vistas i Sverige i sex månader eller längre

Vistas personen sammanhängande i Sverige under sex månader eller längre betraktas personen normalt som obegränsat skattskyldig. Då är personen skattskyldig för allt som förvärvas inom och utom Sverige. Mer information finns i Riksskatteverkets broschyr ”Deklaration och skatter i Sverige” SKV132.  

Beskattning av utländska nyckelpersoner

Skattelättnader kan medges för utländska nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige som av ser kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att betydande svårigheter föreligger för en rekrytering inom landet. 

Ansökan om tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader skall ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter det att personen har börjat arbetet i Sverige.