Arbetstillstånd

Spara favorit 29 sep september 2016

Den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Du kan alltså inte resa till Sverige och vänta på beslut.
Ska du arbeta längre tid än tre månader behövs också ett uppehållstillstånd.
En specialist i en internationell koncern som i den egenskapen reser in och ut ur Sverige för att arbeta tillfälligt behöver inte ha arbetstillstånd. Det gäller om den sammanlagda tiden för vistelsen understiger ett år.

Medborgare i många länder måste också ha visum för att få resa in och vistas i Sverige  kortare tid än tre månader (90 dagar).

Vad krävs för att jag ska få tillstånd?

• Du måste ha ett skriftligt erbjudande om arbete i Sverige. Det finns en särskild blankett för arbetserbjudandet, som din arbetsgivare får via Arbetsförmedlingens webbplats www.arbetsformedlingen.se. Din arbetsgivare ska skicka blanketten till dig, sedan arbetsförmedlingen i Sverige har godkänt arbetserbjudandet. Du ska bifoga blanketten när du söker arbets- och uppehållstillstånd.
• Din arbetsgivare ska garantera dig lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor som lägst motsvarar kollektivavtal eller svensk praxis inom yrket eller branschen.
• En bostad måste vara ordnad till dig i Sverige.
• Du måste vara helt inställd på att lämna Sverige när din anställning är slut.


Var lämnar jag in min ansökan?

Första gången du ansöker lämnar du in din ansökan vid en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i ditt hemland eller i det land där du bor permanent.
Du kan även ansöka via Migrationsverkets webbplats.
Adresser till ambassader och konsulat.

Förlänga tillstånd

Vill du förlänga ditt tillstånd skickar du en ansökan om detta till Migrationsverket, tillståndsenheten, 601 70 Norrköping. Du kan också lämna in den vid någon av Migrationsverkets tillståndsenheter, som skickar den vidare till Norrköping.

Arbetstillstånd EU/EES-medborgare

Denna information vänder sig till dig som är EU/EES-medborgare och vill stanna i Sverige längre än tre månader.
En EU/EES-medborgare som är arbetstagare, egen företagare, tillhandahållare eller mottagare av tjänster, studerande eller har tillräckliga medel för sin försörjning har uppehållsrätt i Sverige. Med uppehållsrätt menas att en EU/EES-medborgare och hans/ hennes familjemedlemmar får vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. En person som har uppehållsrätt ska registrera sig hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. Om du är EU/EES-medborgare och arbetar i Sverige, men bor i ett annat EU/EES-land dit du återvänder minst en gång i veckan, behöver du inte registrera dig i Sverige.
Är du medborgare i Schweiz ska du söka uppehållstillstånd. Nordiska medborgare kan vistas och bo i Sverige utan några krav på registrering eller uppehållstillstånd.

Vad gäller vid inresan?

Vid inresan i Sverige behöver medborgare i EU/ EES-staterna och deras familjemedlemmar ha ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår. Arbetstagaren och dennes familjemedlemmar har rätt att börja arbeta direkt.

Vilka handlingar behövs för registrering?

För att registrera dig ska du:
fylla i Migrationsverkets blankett ”Registrering av uppehållsrätt”, MIGR140011
bifoga kopior på giltigt pass eller nationellt identitetskort där medborgarskapet framgår.
Du måste också bifoga handlingar som visar att du uppfyller villkoren som gäller för någon av följande kategorier:

Arbetstagare

För arbetstagare krävs:
Anställningsbevis från arbetsgivaren där anställningstiden och anställningsformen framgår. Beviset ska vara skrivet och undertecknat av din arbetsgivare. Förutom arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer ska en kontaktperson hos arbetsgivaren anges. Dessutom ska företagets organisationsnummer och vilka arbetsuppgifter du ska utföra finnas med. Där ska också framgå hur många timmar per vecka du ska arbeta. Använd gärna blanketten ”Anställningsintyg för medborgare i en EU/EES-stat och personer med status som varaktigt bosatta i en annan EU-stat”, nr 227021

Studerande

För studerande krävs:
Antagningsbevis till en utbildning på lägst gymnasienivå.
En försäkran om att du har tillräckligt med pengar för din försörjning.
Bevis på att du har en  heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige.
Du har rätt att arbeta under studietiden.