Annons

Spara favorit 16 apr april 2019

Annonsformuleringen bör utgå från en kravprofil så att det tydligt framgår vilken kompetens vi söker.

Med kravprofilen som grund tas ett annonsutkast fram. Din HR-specialist finns som bollplank vid annonsutformningen. Säkerställ att inga nya krav är ställda i annonsen som inte finns med i kravprofilen. Även här bör en granskning göras så att den erbjudna tjänsten lockar rätt kandidater oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning och könsöverskridande identitet.

Annonseringskanaler vi vanligtvis använder oss av är Mittuniversitetets webb, Platsbanken (Arbetsförmedlingen), sociala media som LinkedIn och Facebook, vid behov kan även en annons branschtidning bli aktuell. Mittuniversitetet undviker i hög utsträckning att annonsera i dagspress eftersom det är kostsamt och ger inte önskad effekt. I och med annonseringen på Platsbanken får vi möjlighet till en större spridning då många externa rekryteringssidor hämtar annonserna  till sina webbplatser. Ta dialogen om lämpliga kanaler att anonnsera redan i kravprofilsarbetet. 

För samtliga rekryteringar görs ansökan via rekryteringssystemet.

Intresserade sökande ska alltid hänvisas till vår webbsida miun.se/jobb för att läsa annonsen eftersom det där framgår sökväg så att ansökningar kommer via rekryteringssystemet.

Alternativ för platsannons se sidan 47 i den grafiska profilen, platsannonsen utformas som en hänvisning till hemsidan där annonsen ligger i fulltext.

Ansökningstiden ska vara minst åtta veckor för professorsanställning. För lektorsanställningar, adjunktsanställningar och doktorandanställningar ska ansökningstiden vara minst fyra veckor.