Universitetslektor i statsvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom avdelningen för samhällsvetenskap (SHV) och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund. Det utlysta lektoratet är lokaliserat till campus Sundsvall.

Merparten av ämnets undervisning ges inom ramen för Samhällsvetarprogrammet (Sundsvall), Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund) och Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna).

Trots sin relativa litenhet är statsvetenskap en aktiv forskningsmiljö under stark utveckling. Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan respektive på policyskapande på lokal nivå. Ämnets forskningsprofil återfinns här: www.miun.se/shv

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna för en lektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet vilket kan innefatta olika administrativa uppdrag.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer, samt forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet: Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd samt genom bedömning av sökandes plan för sin egen forskning under en kommande treårsperiod. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt är meriterade. Den sökande förväntas ha bedrivit forskning inom ramen för ämnets forskningsprofil.

Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter med hänsyn till omfattning, bredd och kvalitet. Dokumenterad erfarenhet av administrativa uppdrag och kollegialt ansvarstagande är meriterande.

Anställning: Tillsvidareanställning. Tillträde: 2018-01-01 eller överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, mail par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Åsa von Schoultz, mail asa.vonschoultz@miun.se eller tfn 010-142 87 86.

Fackliga företrädare: Ummis Jonsson, SACO, tfn 010-142 88 09 och Lollo Ljuslin, fackförbundet ST/TCO tfn 010-142 79 14.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig verksamhet (max 3 s.) och en kort beskrivning av den forskning som den sökande ämnar bedriva under en kommande treårsperiod (1-2 s.). Även en redogörelse för pedagogisk verksamhet och grundsyn samt administrativa erfarenheter (max 3 s.) ska bifogas, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall alternativt till registrator@miun.se. Ange referensnummer MIUN 2017/919. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-06-23

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2018-01-01 alt enl överenskommelse
 • Löneform
  individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2017/919
 • Kontakt
  Pär Olausson avdelningschef, 010-142 85 47 Åsa von Schoultz ämnesföreträdare, 010-142 87 86
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2017-05-19
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet