Två doktorander i turismvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för turismvetenskap och geografi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom turism.

Mittuniversitetet söker till Avdelningen för turismvetenskap och geografi, och Etour, Campus Östersund
Två doktorander i turismvetenskap
ref.nr MIUN 2016/2365

Avdelningen för Turismvetenskap och Geografi (TuG) vid Mittuniversitetet (https://www.miun.se/tug/) och forskningscentret Etour (https://www.miun.se/ETOUR/) har den enda forskarutbildningen i Norden i ämnet turismvetenskap. TuG och Etour är tillsammans den ledande miljön i norra Europa för forskning och utbildning inom turism. Tillsammans erbjuder vi en mångvetenskaplig och internationell miljö för forskning och utbildning inom en mängd olika forskningsområden som relaterar till turism.

Vi söker nu nya doktorander till vår miljö för att etablera nya intressanta forskningsområden. Det finns behov av turismforskning som kopplar till destinationers motståndskraft och förmåga till anpassning och återhämtning (t ex resilience). Det kan till exempel vara hur olika aktörer (företag, organisationer, offentliga aktörer, besökare och invånare) påverkas och förändras i ett samhälle som blir alltmer digitalt, globaliserat, och baserat på delningsekonomi och media. Förändringar kan skapa oförutsedda händelser som till exempel kopplas till natur och klimat, kultur, politik, krig, konflikter, förändringar i människors attityder och beteenden, samt nya innovativa sätt att producera, marknadsföra, sälja, analysera, styra och organisera resor och upplevelser. Vi välkomnar forskningsidéer som belyser effekter av risk och kriser på turism, förändringar i destinationer, företag och lokalsamhälle eller forskning om kulturturism, media och destinationers varumärken samt om e-turism, big data och digitaliserade nätverk.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet: För behörighet att antas till forskarutbildningen i turismvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i något av ämnena turismvetenskap, kulturgeografi eller företagsekonomi, eller i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande skall även ha de språkkunskaper som behövs för att klara utbildningen. 

Bedömningsgrunder: Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. För den aktuella tjänsten gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet som styrkts med en vetenskaplig uppsats eller motsvarande

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

- Omfattande skriftliga och muntliga språkkunskaper i engelska

- Grundläggande skriftliga och muntliga språkkunskaper i något skandinaviskt språk

Arbetsuppgifter: Forskarutbildning i turismvetenskap. Undervisning och deltagande i andra forskningsprojekt kan förekomma.

Stationeringsort: Östersund. Arbetet förutsätter närvaro i Östersund.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Anställning: Anställningen omfattar forskarstudier om 100%.

Tillträde: 1 mars 2017 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar:

- Dimitri Ioannides, Professor och forskningscenterledare Etour: Tel: 010 142 8711; epost: Dimitri.Ioannides@miun.se

- Maria Lexhagen, Docent och Ämnesföreträdare i turismvetenskap: Tel: 010 142 8339; epost: Maria.Lexhagen@miun.se

- Daniel Laven, Docent och avdelningschef: Tel: 010 142 8620; epost: Daniel.Laven@miun.se    

Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, ett personligt brev där den sökanden motiverar sitt intresse för den aktuella tjänsten (max 1 sida), ett skriftligt förslag som beskriver en forskningsidé för avhandlingen (3 sidor exklusive referenser), kopia på master/magisteruppsats eller annat motsvarande vetenskapligt skriftligt arbete, uppgifter på minst tre referenspersoner, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 2017-01-20. Ange ref nr MIUN 2016/2365 på ansökan.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  1 mars 2017 eller enl. överenskommelse
 • Löneform
  Enligt lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  2
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2365
 • Kontakt
  Daniel Laven, 010-142 86 20
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-12-12
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet