Doktorander(3)

Spara favorit

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder fyra grundutbildningsprogram och en internationell masterutbildning inom ämnena: bildjournalistik, grafisk design, medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Inom avdelningen finns forskningscentret DEMICOM.

Mittuniversitetet utlyser härmed fyra tjänster som doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid forskningscentret DEMICOM med beräknad studiestart vårterminen 2017. Inom DEMICOM forskar vi om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. Forskningen är tvärvetenskaplig och rymmer forskargrupper och projekt som integrerar och berör två profilområden:

Den medialiserade demokratin som rymmer forskning om nyhets- och sociala mediers produktionsvillkor, innehåll och demokratiska funktioner där digitala medieplattformar, nyhetsprocesser och samhällsjournalistiskt utbud samt relationen mellan medieutvecklingen och demokratiska processer analyseras.

Kommunikationens demokratiska värden omfattar forskning om organisationers interna och externa kommunikation som formar medarbetares och intressenters delaktighet och förståelse och analyserar kommunikativt ledarskap och förändringsprocesser, strategisk politisk kommunikation, kommunikationsstrategier vid samhällsstörningar och kommunikation för hållbar utveckling.

Forskningen vid DEMICOM är strategiskt viktig för Mittuniversitetet, eftersom den i hög grad svarar mot inomvetenskapliga och samhälleliga behov, är nationellt ledande och internationellt erkänd samt driver forskningsfronten inom de två profilområdena. Forskargrupperna integrerar forskare inom journalistik, medie[Office1] [NL2] - och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, kvalitetsteknik samt CER, Centrum för ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, samt har viktiga internationella samarbetspartners.

Arbetsuppgifter: Doktoranderna anställs på heltid under två år och ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en licentiatuppsats. Därefter finns möjlighet att ansöka om fortsatta forskarstudier fram till doktorsexamen under förutsättning att ytterligare finansiering föreligger. Övrig tjänstgöring som avser undervisning vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörighet: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande antingen har avlagt en examen på avancerad nivå, eller har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Den sökande måste ha minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Bedömningsgrunder: Avgörande urvalskriterium för att antas till utbildning på forskarnivå är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, tidigare studieresultat, samt kvaliteten på inskickad forskningsplan relaterad till Demicoms forskningsverksamhet.

Upplysningar lämnas av professor Lars Nord, centrumledare vid Demicom, e-post: Lars.Nord@miun.se, telefon: 070-550 93 33 och professor Catrin Johansson, ämnesföreträdare och ansvarig för forskarutbildningen, e-post: Catrin.Johansson@miun.se, telefon: 070-554 26 69.

Anställning: Doktorandanställning. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Från denna tid avräknas den tid som inte har ägnats åt forskarutbildning. Tillträde 2017-01-23.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan bifogas personligt brev med referenser, meritförteckning, styrkta kopior av akademiska dokument, högst två akademiska uppsatser eller artiklar (t.ex. uppsatser författade inom ramen för utbildningen) samt en forskningsplan. Ansökan skickas till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange referensnummer MIUN 2016/1953. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast 14 november 2016.

Välkommen med din ansökan!

 
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Antal lediga befattningar
  4
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/1953
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-10-18
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet