Doktorand i sociologi

Spara favorit

Avdelningen för samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Verksamheten innefattar forskning och utbildning inom fyra ämnen: genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sundsvall och campus Östersund. Ämnet har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom två forskningsområden, dels risk- och krisforskning, dels genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (www.miun.se/fgv) vilka nu tillsammans inom ramen för projektet Hållbart samhällsbyggande lyser ut en doktorandtjänst i sociologi. Fokus i projektet är att bidra till en mer jämlik och socialt hållbar stadsutveckling i mellersta Norrland.

Till avdelningen söker vi nu en doktorand i sociologi med inriktning mot hållbart samhällsbyggande.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs, för grundläggande behörighet, att den sökande antingen har avlagt en examen på avancerad nivå, eller har
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom
landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap. För särskild behörighet krävs att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne. Mittuniversitetet har ambitionen att främja jämställdhet – i sin verksamhet behöver universitetet både kvinnors och mäns erfarenheter.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Dokumenterad erfarenhet av sociologi med inriktning mot genus och risk, liksom erfarenhet av forskning om stadsutveckling, utgör en särskild merit. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé i linje med projektets fokus och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men skall peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under fem år. Tillträde 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

För mer information om anställningen/upplysningar: Professor Anna Olofsson, 010-142 84 67; anna.olofsson@miun.se

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. Dessa handlingar skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange ref. nr MIUN 2016/1926. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast den 2 november 2016.

Välkommen med din ansökan!

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100 %
 • Ort
  Sundsvall eller Östersund
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/1926
 • Facklig företrädare
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
 • Publicerat
  2016-10-19
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet