doktorand i företagsekonomi

Spara favorit

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena inom Mittuniversitetet med verksamhet i campusorterna Sundsvall och Östersund. I ämnet ges kurser på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Det är ett av 11 forskarutbildningsämnen inom den humanvetenskapliga fakulteten. Den företagsekonomiska forskningen skiljer sig åt mellan campusorterna. Medan forskningen i Sundsvall har stark koppling till forskningsinstitutet Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision är den företagsekonomiska forskningen i Östersund profilerad mot entreprenörskap och regional utveckling med speciellt fokus på samhällsentreprenörskap, social innovation, jämställt företagande, företagsutveckling och kreativa näringar till vilken vi nu söker en doktorand.

Mer specifikt är doktorandtjänsten inriktad mot forskning av entreprenörskapets och företagens roll inom hållbar regional utveckling där den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledaren. Doktorandtjänsten är placerad i Östersund.                                                                                   

Behörighet: För tjänsten gäller grundläggande behörighet, det vill säga den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort utbildning om minst 240 högskolepoäng, varav 60 på avancerad nivå eller som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap. För särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i respektive ämne krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller ett närliggande ämne, eller i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrunder: Urval görs på grundval av den bedömda förmågan hos sökanden att tillgodo­göra sig utbildningen. Självständiga arbeten under högskoleutbildningen samt skrifter och publika­tioner i övrigt som visar på förmågan till självständigt arbete liksom kunskaper om och intresse för forskningsområden som knyter an till forskningsprofilen i utlysningen tillmäts stor betydelse. Tjänsten förutsätter förtrogenhet med empirinära forskning då stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Kunskaper om hur data insamlas och analyseras genom kvalitativa och/eller kvantitativa metoder är viktiga.  

Anställning: Tjänsten omfattar fem år och är tänkt att leda fram till doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Utbildnings‐ och administrativa uppgifter omfattar 20 %. 

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. 

Ansökan: I ansökan ska sökanden kortfattat (högst 15 000 tecken, vilket motsvarar ca 5-6 A4‐sidor), redogöra för sina forskningsintressen den tänkta forskningsinriktningen samt ange varför han eller hon anser sig vara rätt person för den eller de sökta tjänsterna.

Dessa handlingar skickas i tre identiska uppsättningar till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall eller en uppsättning via mejl till registrator@miun.se. Ange ref. nr MIUN 2016/2073. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast tisdagen den 20 december 2016.

Välkommen med din ansökan 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  1 jamuari
 • Löneform
  Fast månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2016/2073
 • Kontakt
  Avdelningschef Saman Rashid, 010-142 85 50Professor Yvonne von Friedrichs, 010‐142 81 10
 • Facklig företrädare
  Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
 • Publicerat
  2016-10-28
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet