Semester

Spara favorit 27 sep september 2019

Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Kalenderåret är intjänandeår för semester. Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret. Antal betalda semesterdagar beräknas enligt nedan: (antal anställningsdagar)/365 x årssemestern.

Antalet berättigade semesterdagar är beroende av ålder:
T.o.m. 29 år 28 dagar
Fr.o.m. 30 år 31 dagar
Fr.o.m. 40 år 35 dagar

Enligt semesterlagen ska minst fyra veckors sammanhängande ledighet förläggas under perioden juni-augusti.

För arbetstagare med koncentrerad deltid tillämpas kvotberäknad semester. Koncentrerad deltid innebär att deltidsarbetande arbetstagares (deltidsanställning, delpensionsledig arbetstagare och heltidsanställd arbetstagare vars arbetstid är partiellt nedsatt genom partiell ledighet under minst 4 hela kalenderveckor i följd) arbetstid är förlagd så att antalet arbetsdagar i en vecka eller i genomsnitt för en vecka normalt understiger fem. När arbetstagare med koncentrerad arbetstid har semester ska kvotberäkning tillämpas.

Blir du sjuk eller behöver vårda sjukt barn under din semester har du möjlighet att få sådan semesterdag utbytt mot ledighet för sjukdom respektive vård av sjukt barn. Tänk då på att anmäla detta till arbetsgivaren samma dag det inträffar.

Från och med 2018-01-01 får, varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår, spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. En arbetstagare får ha maximalt 30 dagar sparade. Den anställde måste ta ut minst 20 dagar av årets semester innan dagar kan sparas.

Semesterdagar som inte tagits ut och inte ryms inom de 30 dagarna som får sparas betalas ut efter semesterårets utgång i mars månad. Detta skall emellertid inte tolkas så att arbetstagare kan byta semesterledighet mot pengar.

Övergångsbestämmelser
Arbetstagare som den 1 januari 2018 har fler är 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.


För lärare och doktorander gäller att årets totala semester förläggs till de studerandes sommaruppehåll med början måndagen efter midsommar, enligt lokalt arbetstidsavtal för lärare. Sådan förläggning av semestern kräver inte någon ansökan. 

Om semestern förläggs till annan period på grund av t ex sommarkurser, sjukdom eller särskild överenskommelse skall semesteransökan göras via egenrapportering.

Semesterlönen utgörs av den för arbetstagaren aktuella fasta lönen plus semestertillägg samt eventuell semesterlönegaranti
Semestertillägg: Semestertillägg utbetalas i samband med semestern, baserat på den fasta lönen multiplicerat med 0,44% och antalet uttagna semesterdagar. För SACO-anslutna är semestertillägget 0,49%.

Semestertillägg rörligt: motsvarande 0,48 % för varje betald semesterdag * summan av sådana rörliga lönetillägg (exempel rörliga tillägg på reseräkningar, mertidstillägg) som har betalats ut till arbetstagaren året för semesteråret och för vilka semestertillägg inte redan ingår. Tillägget utbetalas i juni året efter intjänandeåret.

Semesterlönegaranti: Semesterlönegarantin för en heltidsarbetande arbetstagare utgörs, fr o m 1 januari 2019 för varje uttagen betald semesterdag, av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 1 424 kronor och det lägre belopp som utgör summan av 4,6 procent av den fasta lönen plus semestertillägg. (Fr o m 1 januari 2020 1 457kr)

Semesterersättning utbetalas om en arbetstagare slutar sin anställning vid myndigheten innan han fått ut all betald semester som han har rätt till.
Semesterersättning betalas ut med ett belopp som för varje outtagen betald semesterdag (även sparade semesterdagar) motsvarar 4,6 procent av den fasta lönen per månad plus semestertillägg. Med fast lön per månad avses lönen i heltids- eller deltids- anställningen utan reducering vid partiell ledighet. 

Om en viss del av en arbetstagares semester inte har kunnat läggas ut under året p g a sjukdom eller av andra särskilda skäl och heller inte har kunnat omvandlas till sparad semester så utbetalas det överskjutande antalet dagar i pengar. Sparade semesterdagar får sammanlagt vara max. 30 dagar. Sådan semesterlön skall beräknas på samma sätt som semesterersättning.

Läs mer i våra kollektivavtal;

Villkorsavtal-T (SACO)

Villkorsavtal (ST)