Beskattning av utländska nyckelpersoner

Spara favorit 13 jun juni 2019

Skattelättnader kan medges för utländska nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige som av ser kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att betydande svårigheter föreligger för en rekrytering inom landet.

Lättnaderna innebär att 75% av erhållen lön och andra ersättningar tas upp som intäkt vid beskattning. Motsvarande underlag, dvs 75% av lönen, används vid beräkningen av socialavgifterna (arbetsgivaravgiften). Således blir 25% av lönen skattefri och fri från socialavgifter.

De särskilda beskattningsreglerna gäller under de tre första åren av en tidsbegränsad vistelse i Sverige som är avsedd att vara i högst fem år.

Personen i fråga får inte vara svensk medborgare eller ha varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som närmast föregått det år då det tillfälliga arbetet här påbörjas. En förutsättning är också att personen vistas i Sverige i minst sex månader.

Ansökan om tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader skall ha kommit in till Forskarskattenämnden senast tre månader efter det att personen har börjat arbetet i Sverige.