Mittuniversitetets rutin för delpension

Spara favorit 12 sep september 2019

Enligt ”avtal om delpension för arbetstagare hos staten” ska arbetsgivaren vid sitt beslut om delpension främst beakta verksamhetens krav och dess ekonomiska förutsättningar liksom vid alla andra verksamhetsbeslut. Arbetsgivaren ska inom dessa ramar pröva varje medarbetares ansökan om delpension och i största möjliga utsträckning försöka tillmötesgå önskemålen om delpension.

Syftet med delpensionsavtalet är att arbetsgivaren med stöd av avtalet ska kunna öka möjligheterna för äldre medarbetare att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Om de tidiga pensionsavgångarna minskar underlättas bl.a. kompetensöverföring i samband med generationsväxling.

Förutsättningar för ansökan om delpension

Medarbetaren måste arbeta minst 50 procent av normal heltid för att bli beviljad delpension. Mittuniversitetet kan godkänna delpension från och med den månad som medarbetaren fyller 61 år och längst till och med månaden innan den månad som medarbetaren fyller 65 år.

En medarbetare kan ansöka om delpension i olika utsträckning från 10 % upp till 50% av ordinarie heltidsarbete. Hur mycket medarbetaren får i delpension och lön är beroende av hur många procent denne arbetar.

Delpension är inte pensionsgrundande inkomst inom den allmänna socialförsäkringen. Den allmänna ålderspensionens storlek kan alltså minska för en medarbetare som beviljas delpension.

Arbetsuppgifter och arbetstidens förläggning

En anställd som är beviljad delpension betraktas därefter som en deltidsanställd.  Deltidstjänstgöringens förläggning beslutas av ansvarig chef med utgångspunkt i verksamhetens krav och efter samråd med medarbetaren.

Ansökan, beslut och finansiering

Mittuniversitetet har två tillfällen för ansökan om delpension, den första mars och den första september varje år. HR-chef fattar beslut om delpension utifrån inlämnade ansökningar senast den första juni respektive den första december varje år.

HR-chef fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan om delpension efter individuell prövning av ansökan och efter yttrande av ansvarig chef.

När det gäller professorer prövas frågan av rektor efter samråd med ansvarig chef, berörd dekan och HR-chef.

Delpensionen finansieras i sin helhet genom centrala medel.

Handläggning av delpensionsärenden

  1. Medarbetaren gör en skriftlig ansökan på särskild blankett och lämnar till personalansvarig chef
  2. Personalansvarig chef skriver ett yttrande
  3. Personalansvarig chef lämnar över underskriven ansökan inkl. yttrande till HR-avdelningen
  4. HR-avdelningen gör en ekonomisk beräkning över kostnaden för Mittuniversitetet
  5. HR-chef fattar beslut utifrån följande grund:
  • den anställdes situation (medarbetarens motivering)
  • förutsättningarna för Mittuniversitetets verksamhet, både konsekvenser för verksamheten och möjligheten till lösningar som ger verksamhetsnytta (chefens yttrande)
  • Mittuniversitetets ekonomi.

 

Omprövning av beslut om delpension

En medarbetare som har ansökt om och beviljats delpension kan inte ensidigt ångra sig. Beslutet gäller fram till kollektivavtalad pensionsålder och kan endast undantagsvis omprövas. Arbetsgivarens beslut kan inte överklagas.

Ett skäl för omprövning av delpension, förutom att medarbetaren önskar det, kan vara att ledighetsförmånen missbrukas. Delpensionens syfte är att medarbetare som beviljats minskning av sin arbetstid ska vara pensionär under den frigjorda tiden. Det är inte tillåtet att utföra avlönat arbete under denna frigjorda tid. Medarbetaren behöver ange i ansökan om denne har ett annat avlönat arbete (bisyssla). Delpensionen kan komma att omprövas om inte bisysslan är tillåten enligt arbetsgivarens uppfattning.

Ladda nerLyssna

Ansökan om delpensionLyssna