Bisysslor

Spara favorit 11 sep september 2019

En bisyssla är i princip allt som du tillfälligt eller permanent ägnar dig åt vid sidan av din anställning vid Mittuniversitetet och som inte kan hänföras till privatlivet. Med eller utan ekonomisk ersättning spelar ingen roll.

Allt arbete som en universitetsanställd utför åt arbetsgivaren ska ske inom ramen för anställningen. Ersättning utgår i form av lön eller övertidsersättning. Det är inte tillåtet att ta ut ersättning för reguljärt arbete i form av konsultarvode till eget företag.  

Om du har en bisyssla ska du hålla den klart åtskild från din verksamhet vid universitetet och du får inte använda universitetets resurser för din bisyssla.

En bisyssla ska inte föranleda affärstransaktion mellan universitetet och en arbetstagare vid universitetet eller dennes företag. Om det föreligger synnerliga skäl kan rektor medge undantag från denna bestämmelse. Med synnerliga skäl avses sådana skäl som tillgodoser ett väsentligt intresse för universitetet.

Tillåtna bisysslor
Huvudregeln är att bisysslor är tillåtna så länge de inte är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande. En statsanställda har eget ansvar för att inte utöva en otillåten bisyssla.

Nedan uppräknade bisysslor är i normalfallet tillåtna.

 • för universitetslärare räknas inte arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag som opponent- och sakkunniguppdrag, ledamotskap i betygsnämnd samt mindre omfattande uppdrag för t ex forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter som anmälningspliktiga bisysslor eftersom det här rör sig om arbete inom ramen för anställningen.
 • förtroendeuppdrag inom ideella organisationer och sammanslutningar utan samband med anställningen
 • lärare som arbetar med forskning och utveckling inom eget ämnesområde
 • undervisning vid andra universitetet och högskolor är i allmänhet godkända
 • undervisning på gymnasienivå
 • politiska förtroendeuppdrag samt andra statliga och kommunala uppdrag
 • uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar
 • uppdrag inom fackliga organisationer
 • tillfällig medverkan i press, radio och TV.

Otillåtna bisysslor
De otillåtna bisysslorna delas in i tre kategorier: 

Förtroendeskadliga bisysslor (lagreglerat)
Syftet med förbudet för statliga arbetstagare att inneha förtroendeskadliga bisysslor är att upprätthålla allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen. En arbetstagare får därför inte åta sig bisysslor, som medför risk för att jäv uppkommer i tjänsteutövningen.

Arbetshindrande bisysslor (avtalsreglerat)
Arbetstagare får inte ha bisysslor som innebär risk för att den huvudsakliga tjänsteutövningen blir lidande.

Konkurrensbisysslor (avtalsreglerat)
Arbetstagare får inte ha bisysslor som konkurrerar med universitetets verksamhet

Mittuniversitetet bedriver uppdragsverksamhet i form av uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Huvudregeln är att utbildning som kan ingå i universitetets uppdragsverksamhet, det vill säga utbildning på eftergymnasial nivå, inte är tillåten som bisyssla. Inte heller forskning som kan bedrivas som uppdragsforskning av Mittuniversitet är tillåten.

Särskilda regler för lärare
Eftersom det är ett samhällsintresse att lärarnas kompetens även kommer till användning utanför universitetsvärlden, ger lagen utökade möjligheter för lärare och forskare att ägna sig åt ämnesbundna s.k. FoU-bisysslor. Bestämmelsen finns införd i 3 kap 7 § högskolelagen (1992:1434). Det avser forskning eller utvecklingsarbete inom eget ämnesområde. Undervisning inryms inte i det som bestämmelsen avser med FoU-bisyssla.

FoU-bisysslorna får – för att kunna accepteras – inte vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande.

Information om bisysslor
Arbetsgivaren ska på ett lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla förtroendeskadlig och därmed otillåten.

Ett universitet ska ge sina lärare råd vid bedömningen om en viss bisyssla är förenlig med bestämmelsen kring FoU-bisyssla och, om en lärare begär det, lämna skriftligt besked i en sådan fråga.

HR-avdelningen ansvarar för att universitetets anställda får den information som behövs för att kunna hantera sina bisysslor i enlighet med regelverket.  

Redovisning av bisysslor
Att universitetet skall hållas underrättat innebär att ny redovisning skall på medarbetarens initiativ snarast lämnas när det finns nya uppgifter jämfört med tidigare inlämnad redovisning.

Alla bisysslor ska anmälas till arbetsgivaren. Det gäller även bisysslor som utan tvekan kommer att bli godkända. Det är särskilt viktigt att anmäla bisysslor i anslutning till egna ämnesområdet eller anställningen. 

All personal, som har anställningar med längre varaktighet än timarvodering, vid Mittuniversitet skall anmäla sina bisysslor till arbetsgivaren.  

Observera att även anställda som inte har någon bisyssla skall intyga att de har tagit del av reglerna om bisysslor

Mittuniversitetet påminner en gång per år att anställda skall anmäla sina bisysslor. Redovisning sker i nuläget via särskild blankett men kommer att integreras med egenrapporteringen.  Detta skall göras före mars månads utgång varje år.

Bedömning
Varje bisyssla bedöms individuellt. En bisyssla kan vara tillåten för en person men inte för en annan. Några generella riktlinjer har ändå givits för olika bisysslor. Individuella prövningar kan ge ett annat beslut.

Ansvarig för bedömning av bisysslor är: 

 • Lärares och T/A-personals bisysslor bedöms av chefen för HR-avdelningen eller den person denne utser
 • Bisysslor som utförs av prorektor, dekaner, förvaltningschef och överbibliotekarie bedöms av rektor 
 • Bisysslor som utförs av HR-chefen bedöms av förvaltningschefen


Beslut och påföljder
Arbetsgivaren fattar beslut om bisysslan är tillåten eller inte. Beslut om att en bisyssla är otillåten ska vara skriftlig och innehålla en motivering.

Universitetet har skyldighet att förbjuda förtroendeskadliga bisysslor och kan också ålägga en anställd att upphöra med arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.

Rättelse vid överträdelser mot regelverket bör i första hand åstadkommas genom samtal och rådgivning med den anställde.

Upplysningar lämnas av HR-avdelningen.

Läs mer i Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet.