Arbetets struktur och organisation

Spara favorit 3 mar mars 2017

Strategi

Strategi för verksamhetens förutsättningarLyssna är ett ramdokument som beslutas av Mittuniversitetets styrelse. Den ligger till grund för Handlingsplan för lika villkor. 

Handlingsplan

Handlingsplan för lika villkor är treårig vad gäller åtgärder som berör anställda och ettårig när det gäller studenter. Den beslutas av rektor. Handlingsplanen innehåller aktiva åtgärder på central nivå i enlighet med gällande lagstiftning på lika villkorsområdet, för såväl anställda som studenter. Planen ligger till grund för arbetet på lokal nivå.

Lokala åtgärdsprogram

Lokala åtgärdsprogram som berör anställda och studenter skall upprättas årligen på avdelningsnivå för verksamhet som bedrivs inom fakulteter, verksamhetens stödfunktioner och bibliotek/LRC. De innehåller aktiva åtgärder utifrån lokala förutsättningar med utgångspunkt bland annat i Mittuniversitetets handlingsplan för lika villkor.  

Ansvar och roller

Ordförande för Strategigruppen för lika villkor

Ordföranden har på rektors uppdrag ansvaret för att driva arbetet med lika villkor. 

Strategigrupp

Strategigruppen för lika villkor är ett strategiskapande organ för lika villkorsfrågor. Särskild budget avsätts för strategigruppens verksamhet. Strategigruppen är ett stöd för rektor i lika villkorsfrågor och har ansvar för att ta fram förslag till strategier samt central handlingsplan.

Avdelningschef

Avdelningschef eller motsvarande är ansvarig för lika villkorsarbetet inom sitt respektive ansvarsområde. Till sitt stöd i det arbetet finns tre lika villkorsombud. En för vardera fakulteten samt en för verksamheterna inom förvaltning, bibliotek och fakultetskanslierna.

Var och en av de olika verksamhetsdelarna ska årligen upprätta, genomföra och följa upp lokala åtgärdsprogram för lika villkor samt avsätta resurser i form av tid och ekonomiska medel för detta arbete.

Avdelningschef ansvarar för att ärenden avseende trakasserier, kränkningar och diskriminering med anknytning till diskrimineringsgrunderna överlämnas till lika villkorshandläggaren för vidare hantering.

Lika villkorshandläggare

Lika villkorshandläggaren är sekreterare i strategigruppen för lika villkor samt ett stöd för universitetets chefer, nämnder och styrelser samt studenter i lika villkorsfrågor. I uppgifterna ingår att arbeta med utveckling, samordning och uppföljning av den lika villkorsrelaterade verksamheten inom lärosätet. Dessutom ingår handläggning av löpande lika villkorsärenden.

Lika villkorshandläggaren ansvarar med stöd av jurist för hantering och beredning av ärenden avseende trakasserier, kränkningar och diskriminering med anknytning till diskrimineringsgrunderna.  Under utredningen ska berörd avdelningschef hållas underrättat om ärendets utveckling.

Lika villkorsombud

Lika villkorsombuden är en del av arbetsgivarens ledningsresurs. De skall fungera som stöd främst till cheferna, när det gäller att uppmärksamma och driva lika villkorsaspekter i beslut såväl som i vardagsarbetet. Detta gäller både gentemot anställda och studenter.

Lika villkorsombud som får kännedom om ärende avseende trakasserier, kränkningar och diskriminering med anknytning till diskrimineringsgrunderna ansvarar för att underrätta lika villkorshandläggaren därom. 

Studenter och anställda

Samtliga studenter och anställda har också ett eget ansvar att motverka diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling genom att reagera och agera för att förhindra detta. 

Uppföljning av lika villkorsarbetet

Verksamheternas åtgärdsprogram ska avrapporteras i samband med ordinarie verksamhetsdialoger. Uppföljningarna av de lokala åtgärdsprogrammen ska utgöra grund för planeringen av det fortsatta arbetet.

Lika villkorshandläggaren ansvarar för lärosätesövergripande sammanställning och analys av resultaten från verksamhetsuppföljningen med särskild fokus på de åtgärder som finns angivna i Mittuniversitetets handlingsplan för lika villkor. 

Strategigruppen för lika villkor skall löpande följa utvecklingen såväl inom som utom lärosätet och ta initiativ till åtgärder som säkrar måluppfyllelsen på såväl kort som lång sikt. 

Samverkan

På Mittuniversitet finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer som reglerar medarbetarnas inflytande med syfte att öka delaktighet i planering, styrning och uppföljning. Det ska medföra att alla anställda får ett ökat ansvar och inflytande och bidrar med sina idéer och kunskaper och engagemang för att utveckla verksamheten och villkoren för Mittuniversitetet. Detta gäller i såväl verksamhetsfrågor som policyfrågor och inkluderar även frågor kring lika villkor.

Samverkan mellan arbetsgivare och anställda sker genom medarbetarsamtal, informationsmöten, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper.

Mer information om samverkansavtalet

Strategigrupp lika villkor

Hans-Erik Nilsson, dekan, ordförande i Strategigruppen för Lika villkor

Jokka Flaming, SACO

Andreas Lind, ST

Tobias Schelin, Studentkåren Sundsvall

Linus Theorell, Studentkåren Östersund

Niklas Bergman, lika villkorshandläggare

Katja Gillander-Gådin, Forum för genusvetenskap

Lasse Reinikainen, Lika villkorsombud NMT (adj)

Ulrika Lif, Lika villkorsombud HUV (adj)

Preschilla Helin Johansson, Lika villkorsombud T/A (adj)