Lika villkor

Spara favorit 1 jul juli 2019

Lika villkor - kort introduktion för anställda

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.  

En självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet är alla människors lika värde.  Såväl anställda som studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete och studier. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Vi benämner det här arbetet Lika villkor och det är en del i lärosätets kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom Lika villkor samlas det vi gör för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden. Detta arbete ska vara väl förankrat vid Mittuniversitetet och genomsyra alla verksamheter.

Arbetet med lika villkor vid Mittuniversitetet utgår främst från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:17) 

Kontakt

Hans-Erik Nilsson, ordförande i Strategigruppen för Lika villkor

Lika villkorshandläggare
Jenny Gärdlund

Lika villkorsombud:
Förvaltning/kanslier
Preschilla Helin Johansson

Fakulteten för humanvetenskap
Ulrika Lif

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Lasse Reinikainen

Planer

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för lika villkor berör hela Mittuniversitetet och innefattar såväl studenter som anställda utifrån diskrimineringslagen (SFS 2008:567), vad gäller

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegreringLyssna

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019Lyssna

Lokala åtgärdsprogram

De lokala åtgärdsprogrammen för de olika avdelningarna hittar du i mapparna nedan.

 

'

Handläggningsordning

Handläggningsordning för arbetet med lika villkor

Mittuniversitetets arbete för lika villkor utgår från diskrimineringslagen (2008:567), arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och tillämpliga arbetsmiljöföreskrifter. Här framgår att Mittuniversitetet som arbetsgivare ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs samt klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. Mittuniversitetet ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Handläggningsordning för arbetet med lika villkorLyssna

Informationsmaterial

Arbete för lika villkor

Här finns en broschyr "Arbete för lika villkor" som riktar sig till både anställda och studenter med information kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

 

Länk till dokumentLyssna

(om du vill skriva ut broschyren, glöm ej att ange "blocköppning" under Skriv ut/Egenskaper)

Samordning av pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Alla lärosäten har personal som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning.. Den här broschyren vänder sig till både studenter och anställda med information kring vad som ryms inom det här området och hur det fungerar på Mittuniversitetet.

Här hittar du broschyrenLyssna

 

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen

Här är ett material med lite tips och exempel på hur du kan göra undervisningen mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättning. Något som ofta är bra för hela student gruppen.

De råd som ges kan naturligtvis även användas i andra sammanhang vid till exempel presentationer och möten.

Här hittar du foldernLyssna

99
7