Lika villkor

Spara favorit 15 mar mars 2018

Lika villkor - kort introduktion för anställda

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.  

En självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet är alla människors lika värde.  Såväl anställda som studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete och studier. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Vi benämner det här arbetet Lika villkor och det är en del i lärosätets kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom Lika villkor samlas det vi gör för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden. Detta arbete ska vara väl förankrat vid Mittuniversitetet och genomsyra alla verksamheter.

Arbetet med lika villkor vid Mittuniversitetet utgår främst från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:17) 

Planer

Handlingsplan för lika villkor 2018 inkl jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för lika villkor berör hela Mittuniversitetet och innefattar såväl studenter som anställda utifrån diskrimineringslagen (SFS 2008:567), vad gäller

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Handlingsplan för lika villkor 2018 inkl jämställdhetsintegreringLyssna

Handlingsplan för lika villkor 2017

Handlingsplan för lika villkor berör hela Mittuniversitetet och innefattar såväl studenter som anställda utifrån diskrimineringslagen (SFS 2008:567), vad gäller

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Handlingsplan för lika villkor 2017Lyssna

Equal opportunities action plan, 2017 (coming soon)

Handlingsplan för jämställda löner 2014-2016

Handlingsplan för jämställda löner samt kartläggning av Mittuniversitetets löner ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingsplan för jämställda löner 2014–2016Lyssna

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019Lyssna

Lokala åtgärdsprogram

De lokala åtgärdsprogrammen för de olika avdelningarna hittar du i mapparna nedan.

 

'

Handläggningsordning

Handläggningsordning för arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling

Mittuniversitetets arbete för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen (SFS 2008:567), men det finns även kopplingar till arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:17).

Denna handläggningsordning ska tydliggöra bland annat roller, ansvarsfördelning och arbetsgång vid Mittuniversitetets i arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.

Handläggningsordning för arbetet mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandlingLyssna

Informationsmaterial

Arbete för lika villkor

Här finns en broschyr "Arbete för lika villkor" som riktar sig till både anställda och studenter med information kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

 

Länk till dokumentLyssna

(om du vill skriva ut broschyren, glöm ej att ange "blocköppning" under Skriv ut/Egenskaper)

Samordning av pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Alla lärosäten har personal som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning.. Den här broschyren vänder sig till både studenter och anställda med information kring vad som ryms inom det här området och hur det fungerar på Mittuniversitetet.

Här hittar du broschyrenLyssna

 

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen

Här är ett material med lite tips och exempel på hur du kan göra undervisningen mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättning. Något som ofta är bra för hela student gruppen.

De råd som ges kan naturligtvis även användas i andra sammanhang vid till exempel presentationer och möten.

Här hittar du foldernLyssna

99
9