Psykosocial arbetsmiljöenkät

Spara favorit 14 jan januari 2019

Vartannat år genomförs en psykosocial arbetsmiljöenkät.

Syftet med medarbetarundersökningen är att samla in information om nuläget för att kunna förbättra den psykosociala arbetsmiljön, ledarskapet och Mittuniversitetet som arbetsgivare. Enkäten genomförs i samverkan mellan arbetsgivare, fackliga parter och skyddsombud.

Områden som undersöks

Verktyget som Mittuniversitetet har upphandlat för att genomföra enkäten heter Brilliant. Undersökningen uppfyller de krav på vetenskaplighet och säkerställd anonymitet som Mittuniversitetet ställer.

Följande områden undersöks:

  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Engagemang
  • Ledarskap
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Medarbetarskap

Inom områdena finns så kallade indexfrågor för att möjliggöra jämförbarhet med andra organisationer. Det är också möjligt att anpassa och lägga till frågor efter vår organisations mer specifika behov.

Resultat

Förutom det övergripande resultatet för hela Mittuniversitetet får varje chef ett resultat för sin avdelning eller institution. Vid 3 svar eller mer får man en fokusrapport som visar arbetsgruppens styrkor och utvecklingsområden samt en indexrapport utan numeriska värden. Om det är fler än 5 svar kommer gruppen få samma som ovan plus en resultatrapport för samtliga frågor, det kommer att vara fler skalor i resultatrapporten ju fler som svarar.

Överordnade chefer som har chefer under sig, kan på en övergripande nivå se sina underställda chefers resultat. Chefen delger lokala skyddsombudet och de fackliga representanter som finns i LSG resultatet. Därefter har respektive chef/prefekt genomgång av resultatet på sin avdelning/institution. Tillsammans jobbar avdelningen/institutionen vidare med resultatet genom att tillsammans ha dialog kring resultatet, identifiera styrkor och svagheter samt ta fram handlingsplaner och förbättringsåtgärder. 

Uppföljande pulsmätningar under året

Som en uppföljning till medarbetarundersökningen kan vi under året aktivera egna så kallade pulsmätningar, vilket är kortare mätningar med färre frågor där vi har möjlighet att fördjupa oss i frågeställningar eller göra uppföljningar av specifika frågeområden. I dessa mätningar kan vi välja mottagare själva, det kan exempelvis vara enstaka avdelningar, roller eller kollegiala grupper och team.

Kontakt

Vid frågor om Mittuniversitets medarbetarundersökning

Madeleine Juliusson 
Helena Karlsson 

Resultat från arbetsmiljöenkäten 2014 och 2017

Här finner du det övergripande resultatet från psykosociala arbetsmiljöenkäten.

Du måste vara inloggad som medarbetare för att kunna ta del av resultatet.