Arbetsskada och tillbud

Spara favorit 28 aug augusti 2018

En medarbetare som råkar ut för ett tillbud eller upptäcker en säkerhetsrisk ska anmäla det till sin närmaste chef.

Utreda ohälsa, olycksfall, allvarliga tillbud

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas. 

Enligt Arbetsmiljöförordningens § 2 ska vid följande fall anmälan ske till Arbetsmiljöverket:

  • arbetsskada som lett till dödsfall eller svårare personskada
  • tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa

Tillbud är "oj" och olycka är "aj"
Det räcker med att en oönskad händelse som kunde ha lett till ohälsa eller olycksfall har inträffat för att det ska räknas som ett tillbud och en anmälan till arbetsgivaren ska göras. En arbetsskada är olycksfall i arbetet, arbetssjukdom och färdolycksfall (resa till/från arbetet). Ett tillbud är när något har inträffat som skulle ha kunnat leda till sjukdom eller olycksfall.
Anmälan görs på tillbudsblanketten, som du hittar i högermarginalen, och skickas till HR-avdelningen. 

Arbetsskadeanmälan

Anmälan om arbetsskador är obligatorisk och gäller vid

  • arbetsolyckor
  • olyckor vid färd till och från arbetet
  • arbetssjukdom
  • våld eller misshandel
  • smitta

Arbetstagares skada ska anmälas och utredas av arbetsgivaren, dvs. avdelningschef eller motsvarande. Anmälan ska ske i samråd med den skadade och normalt även skyddsombud.

Avdelningschef är, oavsett om han/hon anser att arbetsskada föreligger eller ej, skyldig att anmäla arbetsskada som en anställd uppger sig ha råkat ut för. Försäkringskassan avgör sedan om arbetsskada föreligger.

Anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada görs på Anmäl arbetsskada. Kopia på anmälan skickas till HR-avdelningen.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 

Mittuniversitetets medarbetare omfattas av trygghetsförsäkring via AFA. Trygghetsförsäkringen kan ge ersättning om något av följande inträffar:

Anmälan om personskada för studerande och doktorander ska göras vid

  • olycksfall
  • färdolycksfall
  • vissa fall av sjukdom pga. smitta

Skadeanmälan – Personskada studerande

Anmälan ska undertecknas av både den studerande och av universitetet. Universitetet ska med sin underskrift bekräfta dels att anmälan gäller en person som omfattas av försäkringen 

Kopia på anmälan ska skickas till Registrator. Spara en kopia av anmälan för egen dokumentation.