Arbetsmiljöpolicy

Spara favorit 24 nov november 2016

Målet med arbetsmiljöarbetet är att bibehålla en god arbetsmiljö genom att sträva mot en nollvision kring uppkomsten av arbetsrelaterade sjukskrivningar.

Mittuniversitetets ambition är att tillsammans med anställda och studenter skapa en stimulerande och kreativ arbetsmiljö. I denna miljö ska såväl jämställdhet och lika villkor råda, med utgångspunkt från våra diskrimineringslagar omfattande kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Våra ansträngningar skall syfta till att:

 • arbetet och studierna ska ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och person­lig utveckling i en arbetsorganisation som präglas av respekt till varandra i alla relationer vid Mittuniversitetet
 • verka för hälsa och välbefinnande åt alla i fysiskt, psykiskt och socialt avse­ende
 • förhindra ohälsa och olycksfall och aktivt arbeta för en nollvision avseende arbetsrelaterade sjukskrivningar.

Med arbetsmiljö menar vi:

 • det samarbete och de relationer som arbetet/studierna ger
 • arbetsmetoder och arbetsorganisation
 • lokaler, utrustning, inredning, maskiner, kemiska produkter

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för ledning, anställda och studenter. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en del i det dagliga arbetet och ska bedrivas i samverkan. Arbetstillfredsställelse och möjlighet till personlig utveckling är viktiga ingredienser.

I all planering är en bedömning av konsekvenserna för arbetsmiljön och en elimine­ring av riskerna ett naturligt led. Arbetsförhållanden ska anpassas och utvecklas efter människors olika förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Kost­naderna för att erhålla en bra arbetsmiljö ska ses som en investering.

För att leva upp till denna arbetsmiljöpolicy måste det hos anställda och studenter finnas kunskap om art och omfattning av riskerna med verksamheten och om de skyddsåtgärder som behövs. Vidare behövs en god vilja att medverka till att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga ohälsa.

En god arbetsmiljö hos oss ger våra studenter förebilder att medverka till bra arbets­förhållanden i sin framtida yrkesverksamhet.

Skyddskommitté, företagshälsovård och studenthälsovård är viktiga länkar i arbets­miljöarbetet.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren
Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och skyldig att vidta alla åtgärder (inklu­derar bl.a. utbildning av arbetsledare och skyddsombud) som behövs för att förebygga arbetstagarens/studentens ohälsa, olycksfall och utslagning från arbetet/studierna. Arbetsmiljöansvaret omfattar även ansvaret för arbetsmiljön för samtliga studenter. I arbetsgivarens ansvar ligger även att med tidiga åtgärder i form av arbetsanpassning och rehabilitering arbeta för att en arbetstagare efter sjukdom eller skada skall kunna behålla sitt arbete eller få ett annat lämpligt arbete.

Rektor har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Genom delegering av uppgifter och befogenheter klargörs ansvarsförhållandet i frågor om arbetsmiljön. Chefer har efter delegering arbetsmiljöansvaret på sina enheter. De skall inom sina befo­genheter skapa en god arbetsmiljö samt återföra ansvaret till närmast högre chef när befogenheterna inte räcker.

Den anställde/studenten
Alla anställda/studenter skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dag­liga arbetet. Det ankommer på var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast till respektive chef/lärare rapportera eventuella risker, tillbud och hot mot en god arbetsmiljö.

Skyddsombud/Huvudskyddsombud
Vid varje institution/enhet utses av facklig organisation minst ett skyddsombud med en mandattid om tre år, enligt AML 6 kap 2§. Skydds­ombudet är således de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor. De närmare befo­genheterna för skyddsombudet framgår av författningar (AML 6 kap, AMF), varvid vad som sägs nedan särskilt bör uppmärksammas.

Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och skall verka för att arbets­givaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Speciellt kan framhållas att skyddsombudet:

 • deltar i planering av arbetsorganisatoriska förändringar, införande av ny teknik och förbättrade arbetsmetoder, ändringar av lokaler, inredning och arbets­utrustning samt i annan planering som är av betydelse för arbetsmiljön
 • vid signaler på arbetsrelaterad ohälsa tar initiativ till att åtgärder vidtas för att lösa problemen
 • vid utredning av arbetsskada och genom undertecknande av arbetsskade­anmälan bekräftar att hon/han tagit del av uppgifter som lämnas i skadeanmälan
 • Grundtanken är att inkludera skyddsombudet i alla sammanhang som kan tänkas påverka de anställdas arbetsmiljö, och därmed nyttja de särskilda kunskaper som skyddsombudet besitter

Vid varje campusort utser facklig organisation bland skyddsombuden ett huvudskyddsombud med en mandattid om tre år, enligt AML 6 kap 3 §. Huvudskyddsombuden är också arbetstagarrepresentanter i Skyddskommittén.

Elevskyddsombud
Vid varje campusort utses av respektive studentkår minst ett elevskyddsombud med en mandattid om ett år, enligt AML 6 kap 17-18 § § och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i Skyddskommittén. Elevskyddsombudet företräder studenterna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för att Mittuniversitetet uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Skyddskommittén
Skyddskommitté, enligt AML 6 kap 8-9 § § är således det beredande organ, som skall vara Mittuniversitetets stöd i att skapa en god arbetsmiljö.

Bland Skyddskommitténs uppgifter - redovisade i AML 6 kap 9 § - kan speciellt fram­hållas att den har en central ställning för den långsiktiga utvecklingen av arbetsmiljön vid Mittuniversitetet. I kommittén ska behandlas frågor om:

 • handlingsplaner
 • rutiner för uppföljning av arbetsmiljön
 • företagshälsovård samt
 • frågor om upplysning och utbild­ning rörande arbetsmiljön

Skyddskommittén ska även behandla frågor om arbetsan­passnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Skyddskommittén har vidare som uppgift att bevaka den yttre miljön (se ”Mittuniversitetets miljöpolicy”).

Länkar

Arbetsmiljöpolicy
MIUN 2014/1791