Årlig uppföljning av SAM

Spara favorit

En gång per år ska en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet göras. Uppföljningen görs i samverkan. På Mittuniversitetets centrala samverkan (CSG) ska följande områden följas upp övergripande för hela Mittuniversitetet;

  • statistik över tillbud och olycksfall
  • statistik över anmälda kränknings och diskrimineringsärenden
  • statistik över sjukfrånvaro
  • gjorda riskbedömningar och handlingsplaner
  • Mittuniversitetets arbete med SAM som helhet

I Mittuniversitetets lokala samverkansgrupper (LSG) ska samma områden som ovan följas upp men på avdelningsnivå.