Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Spara favorit 5 apr april 2019

Mittuniversitetet ska kvalitetssäkra verksamheten genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete ska Mittuniversitetet arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs så att en god arbetsmiljö uppnås.

Allt som ökar trivseln och förhindrar skada och sjukdom i arbetet, är viktigt att förbättra. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för vår arbetsmiljö. Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Medverkan i Arbetsmiljöarbetet

Alla chefer och medarbetare har ett ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Detta ska göras i det dagliga arbetet men fångas också upp i olika forum som tillexempel samverkan (medarbetarsamtal, APT, LSG och CSG), skyddsronder och riskbedömningar.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelningen av ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna ska läggas ut så nära verksamheten som möjligt. Fördelningen följer linjestrukturen på Mittuniversitetet med rektor som ytterst ansvarig för arbetsmiljöarbetet. Som chef på Mittuniversitetet är man arbetsgivarens representant på arbetsplatsen. Befogenheter och ansvar som våra chefer har framgår av fördelningsdokumentet.

 

Kunskap och kompetens

För att få de bästa förutsättningar att klara ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna skall personalansvarig chef genomgå en arbetsmiljöutbildning. Mittuniversitetet erbjuder arbetsmiljöutbildning varje år för de chefer och skyddsombud som har behov. Chef som tar emot en fördelning av ansvar för arbetsmiljöuppgifter har också ett ansvar att bedöma om denne har rätt kompetens för uppdraget eller behöver utbildning. Förutom arbetsmiljöutbildning ska alla chefer på Mittuniversitetet också genomgå en utbildning i lika villkor.

Undersökning av arbetsmiljön

Fysiska skyddsronder genomförs varje år av ansvarig chef på den berörda avdelningen tillsammans med deltagare från avdelning Infrastruktur, huvudskyddsombud och lokalt skyddsombud. Det är riskerna som finns i verksamheten som avgör hur ofta skyddsronder bör genomföras. Som metodstöd för den fysiska skyddsronden använder Mittuniversitetet IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö) där allt dokumenteras för att lättare kunna följa upp åtgärder. Den psykosociala skyddsronden fångas upp genom Mittuniversitetets medarbetarundersökning.
Risker och ohälsa hos medarbetare fångas också upp av ansvarig chef i medarbetarsamtal och under avdelningarnas APT.

Riskbedömningar

Riskbedömning ska göras vid förändringar i verksamheten och utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Metodstöd för arbetet finns i Mittuniversitetets IA-system, där allt också dokumenteras.

Vidta åtgärder och ta fram handlingsplan

Handlingsplaner för arbetsmiljön upprättas efter riskanalyser och skyddsronder i de fall en åtgärd inte kan göras omedelbart. En handlingsplan ska också upprättas efter ett tillbud eller ett olycksfall för att förhindra liknande fall i framtiden. Som metodstöd och dokumentation använder Mittuniversitetet IA-systemet.

Rapportering och utredning av olyckor och tillbud

Medarbetare

Om medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet alternativt om något allvarligt tillbud inträffar, ska detta rapporteras in Mittuniversitetets IA-system. Arbetsgivaren har sedan ansvar för att utreda orsakerna till det inträffade så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas.
Vi som arbetsgivare ska dessutom upprätta en anmälan till Arbetsmiljöverket om arbetsskada lett till dödsfall eller svårare personskada samt vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Studenter och doktorander

Vid olycksfall, färdolycksfall och vissa fall av sjukdom pga. smitta, ska även studenter och doktorander anmäla detta i Mittuniversitetets IA-system. Utredning kommer då att göras tillsammans med studentskyddsombud.

Årlig uppföljning av SAM

En gång per år ska en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet göras. Uppföljningen görs i samverkan. På Mittuniversitetets centrala samverkan (CSG) ska följande områden följas upp övergripande för hela Mittuniversitetet;

  • statistik över tillbud och olycksfall
  • statistik över anmälda kränknings och diskrimineringsärenden
  • statistik över sjukfrånvaro
  • gjorda riskbedömningar och handlingsplaner
  • Mittuniversitetets arbete med SAM som helhet

I Mittuniversitetets lokala samverkansgrupper (LSG) ska samma områden som ovan följas upp men på avdelningsnivå.

 

99
8