Mittuniversitetets stöddokument för analys av den egna verksamheten

Spara favorit

I arbetet med lika villkor på våra avdelningar framförs ofta önskemål om konkreta verktyg och stödmaterial. Därför har strategigruppen för lika villkor tagit fram detta stöddokument för analys av den egna  verksamheten utifrån ett lika villkorsperspektiv.

Här har samlats ett antal frågeställningar inom teman som rör lika villkor, normer, normalisering, maktordningar, mångfald etcetera. Dessa är tänkta att användas som undersökningsverktyg i den egna verksamheten och man kan själv välja de aspekter eller teman som är av intresse. Frågeställningarna syftar till att fungera som utgångspunkter för kritiska och lika villkorsrelaterade reflektioner i ett förändringsarbete på både kort och lång sikt. Förhoppningen är att dessa frågeställningar ska utgöra ett stöd i arbetet med att medvetandegöra och synliggöra normer och maktordningar – och därmed lägga grunden till relevanta förändringar – oavsett i vilken del av universitetet arbetet sker.

I de inledande avsnitten beskrivs bland annat de krav som lagstiftningen ställer på vårt arbete för lika villkor samt hur detta arbete bedrivs inom lärosätet. Därefter följer några kortare resonemang och problemställningar kopplade till innehållet i det påföljande diskussionsmaterialet. 

Har du frågor kring materialet eller hur du skulle kunna använda det i din egen verksamhet kontaktar du ditt lika villkorsombud; Ulrika Lif för HUV, Lasse Reinikainen för NMT, Preschilla Helin Johansson för bibliotek, förvaltning, KOM-SAM och kanslier.

Stöddokumentet i sin helhet

Arbete för lika villkor: Mittuniversitetets stöddokument för analys av den egna verksamhetenLyssna

Delavsnitt från stöddokumentet för analys och dialog om