Stöd och tips

Spara favorit 11 okt oktober 2019

Lokala åtgärdsprogram

De lokala åtgärdsprogrammen för de olika avdelningarna hittar du i mapparna nedan.

Här har vi samlat diverse material och länkar som kan stimulera och vara till hjälp i lika villkorsarbetet ut i verksamheten.

Verktygslåda lokalt arbete lika villkor – arbetsmaterial

Mittuniversitetets stöddokument för analys av den egna verksamheten

I arbetet med lika villkor på våra avdelningar framförs ofta önskemål om konkreta verktyg och stödmaterial. Därför har strategigruppen för lika villkor tagit fram detta stöddokument för analys av den egna  verksamheten utifrån ett lika villkorsperspektiv.

Här har samlats ett antal frågeställningar inom teman som rör lika villkor, normer, normalisering, maktordningar, mångfald etcetera. Dessa är tänkta att användas som undersökningsverktyg i den egna verksamheten och man kan själv välja de aspekter eller teman som är av intresse. Frågeställningarna syftar till att fungera som utgångspunkter för kritiska och lika villkorsrelaterade reflektioner i ett förändringsarbete på både kort och lång sikt. Förhoppningen är att dessa frågeställningar ska utgöra ett stöd i arbetet med att medvetandegöra och synliggöra normer och maktordningar – och därmed lägga grunden till relevanta förändringar – oavsett i vilken del av universitetet arbetet sker.

I de inledande avsnitten beskrivs bland annat de krav som lagstiftningen ställer på vårt arbete för lika villkor samt hur detta arbete bedrivs inom lärosätet. Därefter följer några kortare resonemang och problemställningar kopplade till innehållet i det påföljande diskussionsmaterialet. 

Har du frågor kring materialet eller hur du skulle kunna använda det i din egen verksamhet kontaktar du ditt lika villkorsombud; Ulrika Lif för HUV, Lasse Reinikainen för NMT, Preschilla Helin Johansson för bibliotek, förvaltning, KOM-SAM och kanslier.

Stöddokumentet i sin helhet

Arbete för lika villkor: Mittuniversitetets stöddokument för analys av den egna verksamhetenLyssna

Delavsnitt från stöddokumentet för analys och dialog om

Normkritik (lika villkorsdagen 2015)

Här finns material kring normkritik och normkritisk pedagogik hämtat från Lika villkorsdagen 23 september 2015.

Filmklipp:


Presentationsmaterial:


Övningsmaterial:


Användbara länkar:


Övrigt:

E-utbildning för studenter och högskoleanställda

DO har arbetat fram denna e-utbildning, som är tänkt att fungera som ett stöd i universitets och högskolors utveckling av arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter. Den fokuserar frågor om diskriminering, normer, bemötande, normkritik och aktiva åtgärder. Utbildningen innefattar såväl gruppövningar som individuella studieuppgifter.

Läs mer om e-utbildningen

Från härskarteknik till bekräftarteknik

Studiematerial framtaget av Chalmers som handlar om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker. Det innefattar bland annat ett antal korta filmer, som gestaltar olika härskartekniker samt ett fråge- och diskussionsmaterial för uppföljning. Filmerna tar upp situationer där härskartekniker kan förekomma – till exempel i en forskagrupp eller vid möten mellan akademiskt anställda och administrativ personal.

Läs studiematerialet
Användar-ID: MIUN
Lösen: beritas

Kontakta gärna ditt lika villkorsombud eller lika villkorshandläggaren för diskussion om hur ni kan använda materialet.

Rapporter och skrifter från DO

Aktiva åtgärder i arbetslivet – handledning

Detta är DO:s handledning för arbetet med aktiva åtgärder gällande kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Aktiva åtgärder i arbetslivet

Delar av mönster – En analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer

Denna rapport belyser hur diskriminering kan uppstå och yttra sig. Den bygger på drygt 800 anmälningar om upplevd diskriminering som inkom till DO under första halvåret 2012 och täcker bland andra utbildningsväsendet. Rapporten ger vid handen att det finns en systematik i den upplevda diskrimineringen.

Rapport

Mötas av hinder – en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning

I denna rapport, som riktar sig bland annat till utbildningsanordnare, visas vilka hinder personer med olika funktionsvariationer möter i sin vardag. De anmälningar som analyseras täcker bland annat utbildningsväsendet, och studien bidrar till en fördjupad förståelse för exempelvis hur diskriminering manifesteras. 

Rapport

Från plan till praktik

En studie om förutsättningar och utmaningar i arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Här belyses hur man minskar risken att åtgärdsprogram för lika villkor blir hyllvärmare i stället för utgångspunkter för ett konstruktivt arbete för lika villkor.

Från plan till praktik

Tillgänglighet

Möjligheter till högre studier

Möjligheter till högre studier – för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En guide. Wallin, Annika

Här hittar du guiden

Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 2012

Undervisa tillgängligt!

Undervisa tillgängligt!: pedagogiska strategier för att funktionsnedsättning hos studenter inte skall vara ett hinder för at genomföra studierna. Henriksson, Åsa

Här finns den tidigare upplagan från 2003.

Uppsala: Avdelningen för studentpedagogisk utveckling. Uppsala universitet, 2012

10 tips för tillgänglighet

10 tips för tillgänglighet: hur er organisation blir mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Gustafsson, Åsa

Stockholm: Sveriges förenade studentkårer (SFS), 2014 (2 uppl.)

Undervisa tillgängligt: om funktionshinder och undervisning: konkreta tips och övningar för lärare

Undervisa tillgängligt: om funktionshinder och undervisning: konkreta tips och övningar för lärare. Carstensson, Gunilla & Henriksson, Ann-Sofie

Här hittar du mer information

Uppsala: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI). Uppsala universitetet, 2007

Fler lästips

Litteraturlista

Att störa homogenitet – Furmark, Anna (2013)

Bara funktionshindrad?... – Grövik, L. & Söder, M. (2008)

Genus : om det stabilas föränderliga former – Hirdman, Yvonne (flera upplagor)

Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? – Mlekov, Katarina (2003)

Maktens (o)lika förklädnader… - Knocke, Woukko et al. (flera utgåvor)

Mångfaldsboken : från teori till praktik – Roth, Ann-Katrine (flera upplagor)

Om genus – Connell, Raewyn (flera upplagor)

Om ras och vithet i det samtida Sverige – Hübinette, Tobias et al. (2012)

Sociala positioner : en översikt – Chancer, Lynne S. (2009)

Upplevelser av diskriminering… - DO (2010)

Vad händer med jämställdheten?... – De los Reyes, Paulina (2011) (har ju skrivit en hel del på temat)

Ålderism – Andersson, Lars (2008)

20
13