Lika villkor "Introduktion för chefer"

Spara favorit 11 okt oktober 2019

I chefsuppdraget ligger också ansvaret att säkerställa att arbetet inom avdelningen präglas av att skapa en god arbetsmiljö och lika villkor för såväl medarbetare som studenter. Ingen ska behöva uppleva sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för någon typ av kränkande särbehandling.

Som chef är det viktigt att du har kunskap om innebörden av diskrimineringslagen. Det gäller till exempel vilka skyldigheter både du som chef och vi som arbetsgivare har när det gäller att agera mot, och även förebygga, diskriminering, trakasserier eller andra former av kränkningar samt att främja lika möjligheter.

För att bidra till att din introduktion på ett snabbt och enkelt sätt ger dig nödvändiga kunskaper inom området har vi skapat en grundläggande introduktion i två steg. 

1. Grundläggande lika villkorsutbildning (Diskrimineringsombudsmannens (DO) ”E-utbildning för högskolan”)
Den digitala utbildningen syftar till att ge kunskaper om vad som gäller avseende lärosätenas arbete för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter. Kunskaperna är även tillämpbara inom ditt ansvarsområde som chef i relation till dina medarbetare.

DO har arbetat fram denna e-utbildning, som är tänkt att fungera som ett stöd i universitets och högskolors utveckling av arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Den fokuserar på frågor om diskriminering, normer, bemötande, normkritik och aktiva åtgärder. Välj avsnittet med rubriken "Du som planerar för likabehandling". Länk till e-utbildningen

3. Kunskapstest
Testet innehåller ett antal frågor och det kan genomföras upprepade gånger.  Ange ditt för- och efternamn när du loggar in. Länk till testet.

Lycka till!