Utbildning: Lika villkor och medarbetarskap - analysera och förändra arbetsvardagen med ett lika villkorsperspektiv

Spara favorit 13 jun juni 2019
Fikarum

Samtliga anställda inbjuds att anmäla sig till denna medarbetarutbildning.

Hur kan ökad medvetenhet och kunskap kring lika villkorsrelaterade frågor bli en kraft som bidrar till att skapa bättre arbetsvillkor och förutsättningar för medarbetare och studenter på Mittuniversitetet? Frågor kring arbetsvillkor, lika villkor och vår egen arbetsmiljö är på många sätt sammanflätade. Det ser vi inte minst i resultaten från våra medarbetarenkäter och det framkom också i arbetet med Mittuniversitetets strategi 2019-2023.

Vi bjuder därför in till en medarbetarutbildning med seminarier på detta tema.

Syfte

Syftet är att deltagaren ska utveckla kunskaper och färdigheter för att mer aktivt och medvetet kunna arbeta med lika villkor integrerat med arbetsmiljöfrågor.  Därigenom skapas förutsättningar att bidra till förbättrade arbetsvillkor i den egna verksamheten till gagn för den egna arbetsmiljön och allas lika möjligheter.

Innehåll

De tre seminarierna kommer att ha följande teman:

  • Träff 1: Ojämlikhet och maktordningar
  • Träff 2: Arbetsvillkor och den egna verksamheten
  • Träff 3: Förutsättningar, förändringar och förväntningar

Kursupplägg

Medarbetarutbildningen genomförs som en seminarieserie med tre seminarietillfällen. Upplägget fokuserar på diskussioner och reflektioner i grupp utifrån kortare föreläsningspass. Varje seminarium utgår ifrån ett specifikt tema och mellan seminarierna är tanken att man ska göra spaningar och enklare uppgifter på egen hand. Den ger dig även övning i hur du genom praktisk handling i den egna verksamheten kan bidra till ett lärosäte på lika villkor för alla.

Utbildningen leds Lasse Reinikainen, adjunkt i sociologi och genusvetenskap vid SHV samt lika villkorsombud vid NMT.

Genomförande, tid och kostnader

Seminarieserien startar i maj 2019 och avslutas i oktober 2019. Seminarierna är på vardera en halvdag och ges på bägge campus. Följande tillfällen är inplanerade; 

Träff 1:


Ons.   8/5,     09.15 – 12.00 i Sundsvall
Tors.  9/5,     09.15 – 12.00 i Östersund

Träff 2:


Tis.  27/8,    09.15 – 12.00 i Östersund
Ons. 28/8,   09.15 – 12.00 i Sundsvall

Träff 3:


Tis.   8/10,   09.15 – 12.00 i Östersund
Ons. 9/10,   09.15 – 12.00 i Sundsvall

För lärare ges 30 timmar extra kompetensutvecklingstid i tjänsteplaneringen för genomförandet av utbildningen. För T/A personal skall motsvarande utrymme tillskapas från de ordinarie arbetsuppgifterna. Den egna verksamheten bekostar dessa samt eventuell kurslitteratur.

Kursintyg

Efter att hela seminarieserien är genomgången erhålls ett kursintyg. 

Anmälan

Intresseanmälan gör du, efter förankring hos din chef, i formuläret nedan senast 2019-04-05. 

Mer information

För mer information om utbildningens upplägg och innehåll kan du vända dig till Lasse Reinikainen, tel 010-142 8822.

Övriga frågor besvaras av Niklas Bergman, lika villkorshandläggare.

Informationsblad om seminarieserien

Informationsblad om seminarieserienLyssna

Änmäl dig här:

Jag vill delta på seminarieträffarna i
Ok med chefen