Lika villkor

Spara favorit 11 okt oktober 2019

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.  

En självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet är alla människors lika värde.  Såväl anställda som studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete och studier. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Vi benämner det här arbetet Lika villkor och det är en del i lärosätets kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom Lika villkor samlas det vi gör för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden. Detta arbete ska vara väl förankrat vid Mittuniversitetet och genomsyra alla verksamheter.

Arbetet med lika villkor vid Mittuniversitetet utgår främst från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Utbildningsinsatser

Länkar

Handläggningsordning

Handläggningsordning för arbetet med lika villkor

Mittuniversitetets arbete för lika villkor utgår från diskrimineringslagen (2008:567), arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och tillämpliga arbetsmiljöföreskrifter. Här framgår att Mittuniversitetet som arbetsgivare ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs samt klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. Mittuniversitetet ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Handläggningsordning för arbetet med lika villkorLyssna

Planer

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för lika villkor berör hela Mittuniversitetet och innefattar såväl studenter som anställda utifrån diskrimineringslagen (SFS 2008:567), vad gäller

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Handlingsplan för lika villkor 2019 inkl jämställdhetsintegreringLyssna

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019Lyssna

Lokala åtgärdsprogram

De lokala åtgärdsprogrammen för de olika avdelningarna hittar du i mapparna nedan.

 

'

Informationsmaterial

Arbete för lika villkor

Här finns en broschyr "Arbete för lika villkor" som riktar sig till både anställda och studenter med information kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

 

Länk till dokumentLyssna

(om du vill skriva ut broschyren, glöm ej att ange "blocköppning" under Skriv ut/Egenskaper)

Samordning av pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Alla lärosäten har personal som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning.. Den här broschyren vänder sig till både studenter och anställda med information kring vad som ryms inom det här området och hur det fungerar på Mittuniversitetet.

Här hittar du broschyrenLyssna

 

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen

Här är ett material med lite tips och exempel på hur du kan göra undervisningen mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättning. Något som ofta är bra för hela student gruppen.

De råd som ges kan naturligtvis även användas i andra sammanhang vid till exempel presentationer och möten.

Här hittar du foldernLyssna

99
7

Diskrimineringslagen

Mittuniversitetets arbete för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

Vart vänder jag mig

Om man som anställd blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling eller blir vittne till att annan anställd eller student utsätts för detta bör man i första hand kontakta närmaste chef, lika villkorshandläggaren eller lika villkorsombuden.

Stöd och tips

Här har vi samlat diverse material och länkar som kan stimulera och vara till hjälp i lika villkorsarbetet ut i verksamheten.

FAQ

Lika villkorsdag 2015

Anställda och studenter inbjuds till Mittuniversitetets lika villkorsdag den 23 september!

Lika villkorsdagen 2018

Lika villkorsdagen 2018, som vände sig till både personal och studenter, hölls den 16 maj i Östersund under rubriken: Mittuniversitetet – #metoo 2.0.

Lika villkorsdagen 2017

Lika villkorsdagen 2017, som vände sig till både personal och studenter, arrangerades den 18 maj i Sundsvall under rubriken: Mitt universitet – goda arbetsvillkor på lika villkor.

Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt 2019

Mittuniversitetet fortsätter arbetet för en ökad medvetenhet kring genus, lika villkor samt normer och värderingar och dess betydelse för att långsiktigt bygga en kultur som utvecklar såväl individer som Mittuniversitetet som helhet

Från härskarteknik till bekräftarteknik

Studiematerial framtaget av Chalmers som handlar om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker. Det innefattar bland annat ett antal korta filmer, som gestaltar de olika härskartekniker samt ett fråge- och diskussionsmaterial för uppföljning.

Lika villkor "Introduktion för chefer"

I chefsuppdraget ligger också ansvaret att säkerställa att arbetet inom avdelningen präglas av att skapa en god arbetsmiljö och lika villkor för såväl medarbetare som studenter. Ingen ska behöva uppleva sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för någon typ av kränkande särbehandling.

Tillgänglighet

Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet. Såväl anställda som studenter ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete eller studier samt för att utveckla verksamheten vid Mittuniversitetet.

Kontakt

Hans-Erik Nilsson, ordförande i Strategigruppen för Lika villkor

Lika villkorshandläggare
Jenny Gärdlund

Lika villkorsombud:
Förvaltning/kanslier
Preschilla Helin Johansson

Fakulteten för humanvetenskap
Ulrika Lif

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Lasse Reinikainen