Kränkande särbehandling

Spara favorit 18 okt oktober 2019

Kränkande särbehandling ingår i arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vi som arbetsgivare är skyldiga att ha en rutin för hur vi hanterar kränkande särbehandling om en situation skulle uppstå.

Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling ingår i AFS 2015:4, och benämns som ”Att kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap.” Exempel på vad en kränkande särbehandling kan vara;

 • Medvetet förolämpa eller frysa ut en kollega
 • Exkludera eller försvåra för en medarbetare/kollega genom att undanhålla viktig information eller inte bjuda in till möten där denne borde ha medverkat.
 • Kritiserande och förlöjligande av medarbetare/kollega
 • Sexuella trakasserier

Om ärendet har sin grund i någon av diskrimineringsgrunderna, kan det även vara fråga om en diskriminering.

Det anses inte vara kränkande särbehandling om det uppstår tillfälliga meningsskiljaktigheter, konflikter eller samarbetsproblem.

En arbetsplats där det förekommer kränkande särbehandling kan ibland kännetecknas av dålig arbetsmiljö genom t ex konkurrens mellan medarbetare, hög arbetsbelastning, bristande ledarskap, otydlighet i mål och roller.

MIUNS ställningstagande

På MIUN accepteras inte någon form av kränkande särbehandling och alla ärenden ska hanteras skyndsamt . Hanteringen ska ske varsamt och med hänsyn till den drabbade medarbetaren.

Vart vänder man sig?

Om du är drabbad av, alternativt har uppmärksammat, kränkande särbehandling, vänder du dig till din närmaste chef. Om inte det är möjligt går det att vända sig till närmast överordnad chef, facklig representant eller det skyddsombud du finner lämpligt.

Anmälan

Anmälan av kränkande särbehandling eller diskriminering ska göras skriftligt eller via mejl till chefsjuristen eller lika villkorshandläggaren. Det är också möjligt att vända sig direkt till myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) om det handlar om en diskriminering.

Hur ska ärendet hanteras?

Den som får vetskap om att det eventuellt förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen ska agera skyndsamt.  HR-specialist ger stöd i bedömningen av hur ärendet ska utredas vidare. 

I utredningsarbetet kan en oberoende part, t ex företagshälsovården, tillfrågas om att utreda. En skriftlig anmälan behöver då upprättas som utgångspunkt till utredningen.

Om kränkande särbehandling förekommer behöver åtgärder vidtas omgående.

Som chef på MIUN har vi ansvar för att;

 • Förebygga och uppmärksamma kränkande särbehandling på din avdelning.
 • Agera skyndsamt när du får vetskap om att det eventuellt förekommer.
 • Vara objektiv och opartisk i ärendet.
 • Erbjuda stöd, utifrån behov, till den eller de som behöver.
 • Utredning genomförs.

Alla medarbetare på MIUN har ett ansvar för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling.

Som medarbetare ansvarar vi för att;

 • Respektera och acceptera varandra och varandras olikheter.
 • Uppmärksamma och säga ifrån om vi ser beteenden som kan uppfattas som kränkande.
 • Bjuda in och agera välkomnande.
 • Ge stöd till den som är utsatt för kränkning.