Arbetsskada och tillbud

Spara favorit 29 aug augusti 2019

En medarbetare eller student som råkar ut för ett tillbud, en olycka eller upptäcker en säkerhetsrisk ska rapportera det via vårt incidentrapporteringssystem för arbetsmiljö (IA-systemet).

Tillbud är "oj" och olycka är "aj"

Ett tillbud är när något har inträffat som skulle ha kunnat leda till sjukdom eller olycksfall. En arbetsskada är olycksfall i arbetet, arbetssjukdom och färdolycksfall (resa till/från arbetet).

Rapportering

Rapportering av arbetsskada och tillbud är obligatorisk. Rapporteringen görs av medarbetare/student via Mittuniversitetets incidentrapporteringssystem (IA), länkar finns nedan. Det går också att rapportera händelser via din telefon genom att ladda ner IA som en app, mer information om det finner under "läs mer om IA-systemet" nedan.

Läs mer om IA-systemet

Länk till IA-systemet, rapporteringskonto på webben för medarbetare

Länk till IA-systemet, rapporteringskonto på webben för studenter

Utredning av arbetsskada och tillbud

Om en medarbetare eller student råkar ut för tillbud eller arbetsskada ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker kan förebyggas. Utredningen görs av prefekt/chef i samverkan med skyddsombud och den drabbade medarbetaren/studenten. Utredning och föreslagna åtgärder dokumenteras och följs upp i IA.

Arbetsskadeanmälan

Vi som arbetsgivare har en skyldighet att göra en arbetsskadeanmälan till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan när en arbetsskada eller ett tillbud har skett som har eller kunde ha lett till personskada. 

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Enligt Arbetsmiljölagen ska anmälan göras till arbetsmiljöverket om händelse lett till;
• dödsfall
• personskada
• skada som drabbat flera medarbetare/studenter samtidigt
• tillbud som kunde ha lett till allvarlig personskada
Denna anmälan görs av prefekt/chef i samråd med skyddsombud och den drabbade medarbetaren/studenten. Anmälan ska göras inom 24 timmar från händelsen och kan göras via IA alternativt i Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma formulär för anmälan.

Anmälan till Försäkringskassan

Prefekt/chef ska alltid göra en anmälan till Försäkringskassan om medarbetare/student skadar sig i arbetet eller under resan till eller ifrån arbetet. Försäkringskassan avgör sedan om arbetsskada föreligger. Denna anmälan görs samtidigt som anmälan till Arbetsmiljöverket och kan göras via IA alternativt i Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma formulär för anmälan.

Medarbetare/student kan ansöka om ersättning från Försäkringskassan för arbetsskada. Detta görs av medarbetaren/studenten på Försäkringskassans hemsida. 

Arbetsskadeförsäkring för medarbetare

Trygghetsförsäkring via AFA
Mittuniversitetets medarbetare omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada via AFA, denna försäkring gäller inte för doktorander då de istället har personskadeförsäkring via Kammarkollegiet. Trygghetsförsäkringen kan ge ersättning om något av följande inträffar:
• olycksfall på arbetet
• hot, våld eller rån på arbetet
• olycksfall under färden till eller från arbetet
• arbetssjukdom som har godkänts av Försäkringskassan
• arbetssjukdom
• vid smittsam sjukdom
Läs mer om respektive händelse ovan på AFA försäkring.

Personskadeförsäkring för studenter och doktorander

Studenter och doktorander omfattas av en personskadeförsäkring via Kammarkollegiet och påminner om medarbetarnas arbetsskadeförsäkring. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Anmälan om personskada för studenter och doktorander ska göras vid olycksfall, färdolycksfall samt vid sjukdom genom smitta.
Skadeanmälan fylls i och undertecknas av både den studerande och av prefekten på institutionen. Länk till skadeanmälan vid personskada.
Kopia på anmälan ska skickas till Registrator. Spara en kopia av anmälan för egen dokumentation.
Läs mer hos Kammarkollegiet.