Systematiskt arbetsmiljöarbete

Spara favorit 4 okt oktober 2019

Mittuniversitetet ska kvalitetssäkra verksamheten genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för vår arbetsmiljö. Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Blanketter

Länkar

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning.

Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mittuniversitetets rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet beskriver bland annat när, hur och av vem som det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.

Arbetsglasögon

Om du besväras av syn- och ögonbesvär vid bildskärmsarbete ska arbetsgivaren erbjuda en synundersökning och bekosta bildskärmsglasögon.

Arbetsmiljöpolicy

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare samt ett förstahandsval för studenterna.

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling ingår i arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vi som arbetsgivare är skyldiga att ha en rutin för hur vi hanterar kränkande särbehandling om en situation skulle uppstå.

Alkohol och droger

Vi har ett gemensamt ansvar för att anställda och studenter inte utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsskada och tillbud

En medarbetare eller student som råkar ut för ett tillbud, en olycka eller upptäcker en säkerhetsrisk ska rapportera det via vårt incidentrapporteringssystem för arbetsmiljö (IA-systemet).

IA systemet

IA används vid händelserapporteringar som arbetsskada, tillbud och olyckor samt vid riskhantering, skyddsronder, analys och handlingsplaner.

Skyddskommitté och skyddsombud

En skyddskommitté är ett samrådsorgan mellan företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna.