Lönereglering för viss personal

Spara favorit 12 jan januari 2018

För att uppmuntra till hög kvalitet i verksamheten premierar Mittuniversitetet examen i forskarutbildning liksom uppnående av docentkompetens.

En viktig förutsättning för att Mittuniversitetet ska få en fortsatt gynnsam utveckling är hög kvalitet i utbildning, forskning och övrig verksamhet. Kvaliteten garanteras bäst genom en kontinuerlig kompetensutveckling för all personal. Det är därför angeläget att Mittuniversitetet genom olika åtgärder uppmuntrar till kompetensutveckling.

I Mittuniversitetets planer ingår inte minst att behålla och utöka rätten att ge magisterutbildning och annan kvalificerad högskoleutbildning. Vid bedömningen av högskolors/universitets rätt att ge olika utbildningar utgör personalens kompetens uttryckt i antalet disputerade och docentkompetenta lärare en central utgångspunkt. Tillgången på disputerade och/eller docentkompetenta lärare/forskare är också av avgörande betydelse för utvecklingen av forskningsverksamheten vid högskolan.

Det finns därför anledning att premiera examen i forskarutbildning samt uppnående av docentkompetens.

  • Den som avlägger licentiatexamen får en automatisk löneförhöjning med 900 kr
  • Den som disputerar 2 000 kr
  • Den som utnämns till docent 2 500 kr

Handlingar som styrker kompetenshöjningen (examensbevis motsvarande) insändes till HR-avdelningen. Löneförhöjningen gäller fr o m månaden efter examen/ utnämningen. Längre retroaktivitet än tre månader medges ej.