Arvode

Spara favorit 27 okt oktober 2017

Ersättning i form av arvode är avsett att användas till icke anställd personal som utför arbetsuppgifter vid universitetet.

Ersättningsformen arvode kan användas för exempelvis:

  • Opponenter
  • Sakkunniga
  • Styrelseledamöter
  • Gästföreläsare

Använd blanketten ”Arvode, uppdragstagare” även för reseersättning.

Timanställning

Timlönens storlek beslutas av avdelningschef/motsvarande i varje enskilt fall. Semesterersättning utgår med 12%. På anställningsavtalet ska det framgå vad arvodet avser, datum, antalet timmar, timlön, namn, adress, personnummer och kontering.

Exempel på beräkning

12 tim x 185 kr = 2 220 kr
På anställningsavtalet ifylls 12 klocktimmar á 185 kr vilket ger ett belopp om 2 220 kr. Semesterersättning tillkommer.

Exemplet visar en arbetstagare som ska ha ersättning för 4 timmar adjunktundervisning. Med tillämpning av arbetstidsavtalet för lärare vid Mittuniversitetet beräknas tidsåtgången för förberedelse, undervisning och efterarbete i detta exempel till 12 klocktimmar.