Ersättningar och utlägg

Spara favorit 21 nov november 2016

Vid Mittuniversitetet regleras lön och ersättningar i Villkorsavtal och i lokala kollektivavtal.

Om ersättningar, tillägg och övertider.

Arvode

Ersättning i form av arvode är avsett att användas till icke anställd personal som utför arbetsuppgifter vid universitetet.

Lön

Läs om lön, lönetillägg och semestersättning.

Mertid

Arbetsgivaren kan på grund av en oförutsedd händelse beordra dig som arbetar deltid att arbeta utöver din ordinarie dagliga arbetstid. Den tiden räknas då som mertid.

OB-tillägg

Obekvämhetstillägg, OB, utgår endast till personal med schemalagd arbetstid som arbetar på obekväm tid.

Skrivvakter och provledare

Arvoden för skrivvakter vid tentamen och högskoleprov.

Studentambassadörer

Om studentambassadörer och deras ersättning.

Stödpersoner för studenter med funktionshinder

Ersättningsbelopp till studenter som hjälper funktionshindrade studenter.

Uppdragstillägg

Ett uppdragstillägg är ett tillfälligt lönepåslag för det extra ansvar som arbetsuppgiften medför. Uppdragstillägget betalas tillsammans med lönen, som ett särskilt tillägg, för den tid som uppdraget avser och beskattas på samma sätt som lön.

Övertid för lärare

En lärares samtliga arbetsuppgifter ska rymmas inom årsarbetstiden. Övertid utöver den totala årsarbetstiden ska i normalfallet inte förekomma.

Övertid för TA-personal

Arbete som utförs på tid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden för heltidsarbetande räknas som övertidsarbete och måste vara beordrad av avdelningschefen. Det finns både enkel och kvalificerad övertid.