Företrädesrätt

Spara favorit 17 jun juni 2019

En anställd som uppfyller villkoren för företräde till återanställning ska ses som sökande till lediga anställningar.

Villkor för företrädesrätt till återanställning

En anställd som har sagts upp på grund av arbetsbrist eller när tidsbegränsad anställning (både vikariat och ALVA) har upphört har företrädesrätt till återanställning om den anställde har

  • sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren. Observera att den anställde får tillgodoräkna sig all anställningstid inom staten under de senaste tre åren. Även anställningstid under tjänstledighet tillgodoräknas.
  • tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
  • begärt att få bli återanställd genom att anmäla detta skriftligen. Anmälan görs till HR-avdelningen via den blankett som chef lämnar ut i samband med varsel. 

En anställd som uppfyller villkoren för företräde till återanställning ska ses som sökande till lediga anställningar. Du som chef ska ta hänsyn till dem som har anmält anspråk på företrädesrätt inför en eventuell rekrytering.

Återanställningsrätten inom staten 

Vid nyanställningar på det statliga området har återanställningsrätten inte samma tvingande karaktär som på den övriga arbetsmarknaden. Detta beror på att reglerna i regeringsformen (12 kap 5 §) gäller framför återanställningsrätten. I regeringsformen anges att vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. 

Den företrädesberättigade anställde får därmed i första hand konkurrera med sina meriter till den statliga nyanställningen. En statlig arbetsgivare kan alltså utlysa en ledig anställning trots att företrädesberättigade personer finns för att på så sätt försöka få den sakligt sett bäst lämpade för anställningen. Företrädesrätten innebär i ett sådant fall endast att den företrädesberättigade är automatiskt medsökande, det vill säga även utan egen ansökan.

En myndighet kan å andra sidan anställa en person med företrädesrätt utan att utlysa den lediga anställningen eftersom företrädesrätt anses vara ett särskilt skäl att inte utlysa enligt 6§ anställningsförordningen (AF). Här kan det föreligga en förhandlingsskyldighet. Oavsett om man väljer att utlysa eller inte ska det alltid finnas en kravprofil upprättad för den lediga anställningen.

Handläggning av företrädesrätt vid rekrytering

En lista över de som anmält anspråk till företrädesrätt finns hos HR-avdelningen och uppdateras kontinuerligt. Varje verksamhet som beslutar om anställning ansvarar för att beakta de som åberopat företrädesrätt på listan och som har tillräckliga kvalifikationer för aktuell ledig anställning. 

I anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning kan en anställd begränsa sin anmälan exempelvis till en viss fakultet eller ort. Om en anmälan är begränsad ska den anställde ses som sökande endast till de anställningar som omfattas av anmälan. Denna begränsning framgår av företrädesrättslistan.

Företrädesrätt till ledig anställning gäller från den tidpunkt uppsägning sker respektive då besked enligt 15 § 1 st LAS lämnas till tidsbegränsat anställd och nio månader efter den dag då anställningen upphörde. Om en myndighet informerar om en ledig anställning innan nio månader har gått, har den anställde återanställningsrätt till den anställningen även om beslut om anställningen meddelas efter niomånaderstidens utgång. Du som chef ska alltså beakta om det finns någon företrädesberättigad person både inför utlysning av ledig anställning och innan beslut om anställning fattas.

Ett erbjudande om återanställning ska vara skäligt, d.v.s. likvärdigt med arbetstagarens förra arbete eller ett arbete med andra arbetsuppgifter men som den anställde har kvalifikationer för. Tackar arbetstagaren nej till ett skäligt erbjudande utan godtagbar anledning behöver arbetsgivaren i allmänhet inte lämna fler erbjudanden om företrädesrätt till återanställning, men observera att det sker först om du tackar nej till ett konkret erbjudande om ett arbete.