Uppsägning från arbetstagarens sida

Spara favorit 29 sep september 2016

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider enligt Villkorsavtalet

Anställningstid Uppsägningstid
högst 1 år 1 månad
mer än 1 år 2 månader


Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en följd har haft en eller flera statliga anställningar.

En arbetstagare är skyldig att avgå från sin anställning vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 67år.

En arbetstagare som är anställd med fullmakt, konstitutorial eller har en anställning med beteckningen r har dock en uppsägningstid om sex månader.

Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid än den som framgår ovan.