Överklagande

Spara favorit

Den som är missnöjd med ett beslut från universitetet som myndighet kan inom tre veckor överklaga hos Överklagandenämnden för universitetet eller Arbetsgivarverket (AgV) beroende på typ av ärende. Detta gäller dock inte avtalsreglerade frågor som högskolan har att besluta om som arbetsgivare. Eftersom reglerna ofta är svårtolkade rekommenderas kontakt med chef, personalorganisation eller HR-avdelningen, då det gäller att överklaga.

Överklagandetiden vid anställningsbeslut räknas från den dag då beslutet tillkännages genom anslag på den officiella anslagstavlan. I övriga ärenden räknas tiden från den tidpunkt, då part på annat sätt fått del av beslutet.

Om någon är missnöjd med arbetsgivarens tolkning av gällande avtal kan kontakt tas med berörd personalorganisation, som kan ta upp ärendet till förhandling med arbetsgivaren.