Lönepolicy

Spara favorit

Lönepolicyn bidrar till att verksamhetens mål nås. Målen finns dels övergripande i Högskolelagen och Högskoleförordningen med tillhörande förarbeten, dels i de övergripande mål som finns för Mittuniversitetet samt institutions- och avdelningsspecifika mål. För att på bästa sätt bidra till måluppfyllelsen måste lönepolitiken garantera en god personal- och kompetensförsörjning både på kort och lång sikt och motivera, engagera och utveckla medarbetarna till goda arbetsinsatser.

LönepolicyLyssna