Personalinformation A-Ö

Spara favorit 27 mar mars 2019

A

Adressändring

Ändring av hemadress och hemtelefonnummer görs direkt i Egenrapporteringen.

Alkohol och droger

Mittuniversitetet är en alkohol och drogfri arbetsplats, det innebär att anställda inte får vara påverkade av alkohol eller andra droger på arbetstid.

Anslagstavla

Mittuniversitetets officiella anslagstavlor för meddelanden om lediga och tillsatta anställningar och annan information finns på campusorterna i Sundsvall och Östersund.

Anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar bl a förfarandet vid uppsägning och när tidsbegränsad anställning inte förlängs. Vissa regler om statlig anställning finns i lagen om offentlig anställning (LOA) och i anställningsförordningen m fl författningar speciellt för statligt anställda.

Det finns också ett trygghetsavtal. Detta möjliggör olika åtgärder för att vid arbetsbrist underlätta övergång till ny anställning.

Arbetsmiljö på Mittuniversitetet

Arbetsgivaren ansvarar för att universitetet erbjuder en god arbetsmiljö. Det är rektor som har det yttersta arbetsmiljöansvaret, men på varje avdelning är det avdelningschefen som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna. Vid universitetet finns en skyddskommitté.

Mer information om arbetsmiljön

Arbetsskador och tillbud

Anmälan om arbetsskada görs på Arbetsgivarverkets hemsida, i samråd med närmaste chef och skyddsombud. En kopia på anmälan skickas sedan till HR-avdelningen. Som arbetsskada räknas de skador som lett till minst en dags sjukfrånvaro, behov av sjukvård eller bestående men. 
Mer information

Ett tillbud är en händelse som, om det gått illa, hade lett till sjukdom eller olycksfall med personskador.

Olycksfall i tjänsten eller yrkesskada betraktas i allmänhet under de första 180 dagarna (samordningstiden) som vanlig sjukledighet. Överstiger sjukledigheten 180 dagar skall fallet prövas av Försäkringskassan eller försäkringsrådet, varvid ersättning med 100% av inkomstbortfallet kan komma ifråga.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget är viktigt underlag för  den arbetslöse. Det behövs för när rätten till ersättning prövas.

Kontakta din lönespecialist om du behöver ett arbetsgivarintyg.

Arbetstider för TA-personal

Ordinarie arbetstid
För heltidsarbetande arbetstagare är den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden 40 timmar jämt fördelade per helgfri arbetsvecka. Den fasta arbetstiden är 8.00 -12.00 och 12.30 – 16.30 dvs arbetstiden för heltidsanställning är 8 timmar per dag. Lunchrast ingår inte i arbetstiden.

Arbetstid/flextid för TA-personal

Arbetstider för lärare

En heltidsanställd lärare har en årsarbetstid på:

 • 1700 timmar med 35 semesterdagar
 • 1732 timmar med 31 semesterdagar
 • 1756 timmar med 28 semesterdagar


I dessa timmar ingår alla förekommande arbetsuppgifter, exempelvis:

 • Utbildning (undervisning, förberedelse- och efterarbete)
 • Forskning
 • Administrativt arbete

Arbetstider och avtal

Arbetstillstånd

Den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Det går alltså inte att resa till Sverige och vänta på beslut. Vid arbete under längre tid än tre månader behövs också ett uppehållstillstånd.

Anställningsform

För flertalet arbetsuppgifter är den huvudsakliga anställningsformen tillsvidareanställning. Tidsbegränsade anställningar får dock ingås enligt i lag, förordningar och avtal särskilt angivna fall. Det gäller i huvudsak sådana anställningar som till sin natur är tidsbegränsade, till exempel att ersätta en person som är tillfälligt ledig från sin anställning.

De regleringsformer som gäller för anställning vid Mittuniversitetet finns i lagen om anställningsskydd (LAS), anställningsförordningen (AF), högskolelagen (HL) och högskoleförordningen (HF).

Att arbeta statligt

Att arbeta statligt innebär att du skapar samhällsnytta för alla som bor i Sverige, att du utvecklar vår ekonomi och bygger Sveriges relationer med omvärlden. Statens uppdrag är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om. Arbetsgivarverkets skrift "Att arbeta statligt" beskriver villkoren på ett sammanfattande sätt. 

Att arbeta statligt, 2011 Lyssna

B

Bisyssla

Att ha bisyssla är i princip tillåtet, men det finns begränsningar för tre typer av bisysslor:

 • bisysslan är hindrande för arbetet (arbetshindrande bisyssla)
 • bisysslan är verksamhet som konkurrerar med myndighetens verksamhet (konkurrens-bisyssla)
 • bisysslan kan skada förtroendet för myndigheten (förtroendeskadlig bisyssla).

Regler för bisysslor

Blanketter

Mittuniversitetets blanketter

Läs mer

För chefer

Brandskydd

Varje anställd ska känna till:

 • var närmaste brandsläckare finns och hur den används
 • var närmaste utrymningsplan finns
 • utrymningsvägar
 • vilka åtgärder som ska vidtas vid brand
 • hur en utrymning ska genomföras
 • vilken uppsamlingsplats man ska bege sig till vid utrymning

Upplysningar om brandskydd kan du få genom Campusservice.
De studerande skall upplysas om utrymningsplanerna i samband med terminsintroduktionerna.

Säkerhet och krisstöd

D

Delpension

Delpensionsavtalet innebär möjligheten, om arbetsgivaren så medger, att fr o m den månad arbetstagaren fyller 61 år eller senare erhålla delpension. Delpension kan utges längst till den månad arbetstagaren fyller 65 år.

Regler och beslut kring delpension

F

Flextid

Flexramar tillämpas vid arbetsdagens början respektive slut 07.00–09.00 och 15.00–18.00 samt under lunchtid 11.00–14.00.
 
Arbetstid/flextid för TA-personal

Flyttledighet

Anställda har rätt till ledighet en flyttdag med lön/år. Flyttledighet rapporteras i Egenrapportering där även adressändringen görs.

Egenrapportering

 

Friskvård

Friskvård är att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. Det gör vi bland annat genom lämplig kost och motion, genom avspänning och genom att undvika droger. Vår livsstil spelar stor roll för vår hälsa. Friskvård ska innebära en strävan mot såväl fysiskt som psykiskt och socialt välbefinnande. Individens ansvar för den egna hälsan kan inte nog betonas.

Riktlinjer och ersättning för friskvård

Föreningar

Konstförening i Sundsvall

Campus Miun IF

Företagshälsovård

Mittuniversitetet har företagshälsovård på respektive campusort och har därmed tillgång till medicinsk, teknisk och psykosocial företagshälsovård.

Företagshälsovårdens personal består av företagsläkare, företagssköterska, företagssjukgymnast, beteendevetare och skyddsingenjör.

Företagshälsovården skall främst ägna sig åt förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetsrelaterade sjukdomar/skador som kan ha samband med arbetsmiljön. Vid andra sjukdomar hänvisas till vårdcentralen.

Gällande avtal för företagshälsovård

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Du som har en anställning med en sysselsättningsgrad som understiger 100 % har möjlighet att anmäla ditt intresse om att få din sysselsättningsgrad höjd.

Önskemålet gäller dig som är tillsvidareanställd och avser endast när behov av arbetskraft uppstår på det arbetsställe du är placerad på.

Arbetsgivaren gör en prövning av din begäran innan nyanställning sker. 

Blankett för ansökan om högre sysselsättningsgradLyssna

Förmåner

Förmåner är all form av "ersättning för arbete" som man som anställd kan få i annat än kontanter. En förmån uppkommer i princip så snart arbetsgivaren bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd.

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Den värderas normalt till sitt marknadsvärde. I vissa fall görs värderingen schablonmässigt.

Avtal och förmåner

Försäkringar

Den som är anställd under minst 8 timmar i veckan är automatiskt ansluten till en grupplivförsäkring, som utbetalas av staten.

Olika försäkringar

Föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen har en arbetstagare rätt till hel föräldraledighet till dess barnet är ett och ett halvt år. Föräldern har även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att barnet har fyllt åtta år eller till dess att barnet har avslutat första skolåret men som statligt anställd kan du dessutom ansöka om att arbeta deltid tom utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Mer om föräldraledighet

K

Kontrolluppgift

Kontrolluppgift avseende intjänad lön och dragen prel skatt framgår av december månads lönespecifikation. Decembers lönespecifikation skickas hem på papper till din hemadress, även för er som är vanligtvis hämtar lönespecifikationen i Egenrapporteringen.

Krishantering

För att underlätta för var och en i händelse av kris, finns dokument och checklistor som ska hjälpa oss alla att hantera den uppkomna krissituationen på bästa sätt.

Handläggningsordning och checklistor i händelse av kris eller olycka

Konteringsändring

Konteringsändring ska precis som andra löneunderlag vara HR-avdelningen tillhanda helst före den 5:e varje månad. Det går inte att ändra kontering bakåt i tiden.

Blankett för ändring av konteringLyssna

Kostförmån

Fri kost är en skattepliktig förmån för anställda och den uppkommer så snart en anställd har ätit av en måltid. Som arbetsgivare ska Mittuniversitetet göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. 

Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten för personal och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. 

Mer information om kostförmån

L

Lika villkor

Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet.
Rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor. Som stöd och verkställande organ finns strategigruppen för lika villkor och universitetets handläggare för lika villkor. Inom respektive fakultet och inom förvaltningen och biblioteket har dessutom varje chef ett särskilt ansvar för att ett aktivt arbete för lika villkor bedrivs.

Övergripande mål och ansvar

Läkemedelsersättning

En anställd har rätt till full ersättning för läkemedel (recept). Med läkemedel avses sådana varor på vilka läkemedelslagen (1992:859) skall tillämpas och är prisnedsatta. (Inom högkostnadsskyddet).

Sjukvård och läkemedel

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Mer om lönesättning

Löneavdrag

Vid tjänstledighet utan lön i högst 5 arbetsdagar är löneavdraget 4,6% av den fasta lönen per arbetsdag. Varar tjänstledigheten 6 arbetsdagar eller mer är löneavdraget 3,3% av den fasta lönen per kalenderdag.

Tjänstledighetsavdrag
Sjukavdrag

Lönepolicy

Lönepolicyn bidrar till att verksamhetens mål nås. Målen finns dels övergripande i Högskolelagen och Högskoleförordningen med tillhörande förarbeten, dels i de övergripande mål som finns för Mittuniversitetet samt institutions- och avdelningsspecifika mål. För att på bästa sätt bidra till måluppfyllelsen måste lönepolitiken garantera en god personal- och kompetensförsörjning både på kort och lång sikt och motivera, engagera och utveckla medarbetarna till goda arbetsinsatser.

LönepolicyLyssna

Lönesamtal

Lönesamtalen ska genomföras i samband med lönerevision samt kompletteras med uppföljning/information om utfallet av löneförhandlingarna.

Syftet med lönesamtal

Lönetillägg

Det finns fasta och rörliga lönetillägg. Ex på fasta tillägg är uppdragstillägg som exempelvis studierektorsarvode. Ex på rörliga tillägg är mertidstillägg.

Uppdragstillägg

Löneunderlag

Löneunderlag (t ex övertid, tjänstledighet, skattejämkning mm) ska vara HR-avdelningen tillhanda senast den 5:e i månaden för att det skall komma med till den 25:e i samma månad.

Löneutbetalning

Lönen utbetalas månadsvis via Danske Bank. Pengarna disponeras tidigast den 25 varje månad med vissa undantag i samband med helger.

M

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet – ibland kallat planeringssamtal eller utvecklingssamtal – har en central roll såväl i samverkansarbetet som i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet på Mittuniversitetet.

Att tänka på inför medarbetardialogerLyssna
Engelsk version: Points to remember before a performance reviewLyssna

Stödmaterial för medarbetarsamtal - lärare/forskareLyssna
Engelsk version: Support material for performance reviews – researchers/teachersLyssna

Stödmaterial för medarbetarsamtal - TA-personalLyssna

Stödmaterial för medarbetarsamtal - chefer med personalansvarLyssna

Mertid

Mertid är den extra tid som en deltidsanställd fullgör upp till hel tjänstgöring. Mertid kompenseras antingen med ledig tid eller lön. Ledigheten ska omfatta lika lång tid som mertiden. Lön för mertid utgår som kontant ersättning med 1/142 av hel månadslön.

Mertid

Miljöarbete

Arbetsmiljö

N

NOR

NOR - Nit och redlighet i rikets tjänst är en utmärkelse som tilldelas den som varit anställd hos staten under minst 30 år.

Mer om utmärkelsen

Nycklar och passerkort

Chef meddelar HR-administratör om nyanställning minst tio arbetsdagar före den nya medarbetaren börjar sin anställning och får hjälp med beställning av datorkonton, nycklar med mera. 

Rutiner vid nyanställning

P

Parkering

För anställda på Mittuniversitetet finns avgiftsbelagda parkeringsplatser på olika områden i anknytning till Campus. 

Mer information

 

Pension

Din anställning ger dig ett kompletterande skydd i form av tjänstepension. Statens pensionsverk (SPV) hanterar tjänstepension och andra avtalsförmåner, exempelvis Tjänstegrupplivförsäkringar, främst inom den statliga sektorn. 

Pension från olika håll

Personalorganisationer

Nedanstående personalorganisationer är representerade vid Mittuniversitetet:

ST/TCO: Ordf. Per Bergman, 010-142 83 71

SACO: Ordf. Lars P Nilsson, 010-142 88 32

Föreningar och fack på Mittuniversitetet 

Personalutbildning

Viss personalutbildning anordnas centralt från HR-avdelningen. I övrigt ansvarar avdelningarna själva för att tillgodose de anställdas kompetensutveckling.

Kompetensförsörjning

Personuppgiftshantering

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på tydlig information, dokumentation och hantering av personuppgifter. 

Information finns samlad på sidan om personuppgiftshantering

Universitetets behandling av anställdas personuppgifter

R

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga.

Rehabilitering och arbetsanpassning

 

Representation

Representation kan rikta sig utåt mot universitetets gäster och besökare (extern representation) eller inåt mot universitetets egen personal (intern representation). Vid representation skall skatteregler och Mittuniversitetets interna regler beaktas.

Mer information

 

Rese- och traktamentsavtal

Vid tjänsteresa och förrättning har tjänsteman rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Kostnadsersättningen, traktamentet och lönetillägget beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar och sluta.

Mer information

Resepolicy

Mittuniversitetets resepolicy med tillhörande reserutiner gäller fr o m 2001-03-26 och tillsvidare. 

För att följa universitetets resepolicy krävs att var och en:

 • planerar och samordnar resor så att rabatter och kombinationsfördelar utnyttjas
 • anpassar färdsätt och boende till uppdragets art och behov
 • utnyttjar universitetets avtal
 • reser med minsta möjliga miljöbelastning

Regelverk för tjänsteresor

Reseräkning

Reseräkningen rapporteras i Egenrapportering efter avslutad tjänsteresa: inrikes/utrikes.

Mer information

Rökning

Rökning är förbjuden i universitetets lokaler. Rökning undanbedes även i anslutning till universitetets entréer med hänsyn till allergiker.

S

Samverkansavtal

Samverkansavtalet ska medföra att alla anställda får ett ökat ansvar och inflytande och bidrar med sina ideer och kunskaper och engagemang för att utveckla verksamheten och villkoren för Mittuniversitetet, i såväl verksamhetsfrågor som policyfrågor.

Läs mer om samverkansavtalet

Semester

Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser som framgår av bestämmelserna i Villkorsavtalet.

Läs mer om semesterlagen

Semesterersättning

Semesterersättning utbetalas om en arbetstagare slutar sin anställning vid myndigheten innan personen fått ut all betald semester som den har rätt till.

Läs mer om semestersättning

Semesterlön

Semesterlön är den förhöjda lön som du har rätt till för varje betald semesterdag. Semesterlönen utgörs av den för arbetstagaren aktuella fasta lönen plus semestertillägg samt eventuell semesterlönegaranti. 

Läs mer om semesterlön

Sjukanmälan och VAB

Anmälan av sjukdom
Sjukdom ska av den anställde omedelbart anmälas till Servicecenter genom att mejla sjukanmalan@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4. Kom även ihåg att meddela den egna arbetsenheten om att du är sjuk.

Servicecenter meddelar HR-avdelningen om sjukfrånvaron som lägger in det i Egenrapporteringen. Servicecenter lägger vidare in en frånvarohänvisning och textinformation om att du är sjuk på din telefon. 

Kom också ihåg att, när du är tillbaka i tjänst, ändra hänvisningen från "Frånvarande" till "Närvarande" och ta bort textinformationen på din telefon eller kontakta oss på Servicecenter så hjälper vi dig med detta.   

Anmälan av VAB
Vård av barn meddelas av den anställde till Servicecenter genom att mejla kontakt@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4. Kom även ihåg att meddela den egna arbetsenheten om att du är hemma för vård av barn.

Efter återinträde i tjänst rapporterar den anställde själv både start och slutdatum för vab-perioden i Egenrapporteringen.  


Sjuklön

Universitetet gör sjukavdrag för alla anställda med

 • 100% avdrag dag 1 (karensdag)
 • 20 % avdrag dag 2 -14

Fr o m 15:e sjukdagen betalas sjukpenning av försäkringskassan

 Läs mer om sjuklön

Sjukvårdsförmåner

En anställd har enligt lokalt avtal rätt till full ersättning för läkarvård för varje behandlingstillfälle. För att få ersättning skall kopia på ifyllt högkostnadskort skickas in tillsammans med originalkvitton.

Sjukvård och läkemedel

Skatt

Den som är nyanställd ska lämna skattsedel för preliminär skatt till lönehandläggaren. 

Personal som innehaft anställning vid universitetet före 1 november föregående år behöver inte lämna skattsedel, eftersom uppgifter i dessa fall erhålls från centralt register.

Särskilt jämkningsbeslut som erhålles under året ska lämnas till lönehandläggaren.

Läs mer om skatt

Släktangelägenhet

Ledigheten med lön gäller i samband med allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen. Anställda har rätt till ledighet den tid som behövs (inkl. restid), dock högst tio arbetsdagar per kalenderårLedighet under en del av en dag räknas som en hel dag.

Släktangelägenhet rapporteras i Egenrapporteringen.

Ange släktskap i anteckningar. Med familj eller närmaste släktkrets avses i detta fall din make, föräldrar, far- och morföräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar, barn, barnbarn, syskon, farbror, faster, morbror, moster, syskonbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska. Även styvföräldrar jämställs med dessa släktingar.

Person med vilken du sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden under minst ett år betraktas som din make. Av detta följer att den personens föräldrar betraktas som dina svärföräldrar.

T

Telefon

Du programmerar din närvarostatus själv i din telefon och via Skype för företag. Informera om möjligt om ditt direktnummer t ex i samband med kursinformation. 

Du bör inte ringa privata samtal under arbetstid om det inte är nödvändigt. 

Mer information om regler för hantering av telefon/mobil kan du läsa om i styrdokument för arbetsredskap.

Terminalglasögon

Enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter (AFS 1985:12) skall arbetsgivaren se till att anställda som arbetar vid bildskärm mer än en timma om dagen skall få genomgå synundersökning.  

Anställda som har behov av särskilda glasögon för bildskärmsarbete anmäler detta till sin närmaste chef.

Läs mer om terminalglasögon

Terminstider

Enligt rektorsbeslut, dnr 2017/1977 har Mittuniversitetet fasta terminstider i enlighet med SUHF:s rekommendationer. Höstterminen startar den måndag som infaller mellan den 28 augusti och 3 september och kommande vårtermin startar 20 veckor senare. 

Beslut Lyssna                            

Tidsbegränsad anställnings upphörande

En tidsbegränsad anställning upphör, utan uppsägning från någondera parten, vid anställningstidens utgång.
Läs mer om Tidsbegränsad anställnings upphörande

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyg/betyg utfärdas av avdelningen där den anställde arbetat. Tjänstgöringstiden kan sammanställas av HR-administratör eller lönespecialist.

Tjänstgöringsintyg/betyg

Tjänstledighet

Tjänstledighet kan erhållas av många olika skäl. Vissa ledigheter är reglerade i lag eller annan förordning, t ex tjänstledighetsförordningen. Andra ledigheter så som ledighet i samband med flyttning, begravning m m regleras i Villkorsavtalet.

Läs mer om Tjänstledighet

Traktamente

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar arbetsgivaren ersättning för logikostnad och traktamente enligt skatteverket. Vid en tjänsteresa inom ett avstånd av 50 km från tjänstestället eller bostaden betalar arbetsgivaren endast ut skattepliktig ersättning dvs lönetillägget.

Ersättningsbelopp vid tjänsteresor

U

Universitetsstyrelsen

I styrelsen ingår företrädare för universitetets verksamhet, företrädare för allmänna intressen samt för studerande.

Universitetsstyrelsens ledamöter

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd krävs om inte svenskt eller nordiskt medborgarskap finns. Icke EU-medborgare söker uppehållstillstånd hos svensk ambassad eller konsulat.

Uppsägningstid

Följande uppsägningstider gäller för tjänstemän som har tillsvidareanställning:

Från arbetsgivarens sida
1 månad om anställningen varat högst 1 år, 3 månader i övriga fall. För den som fyllt 35 år ska dock i förekommande fall tillämpas den längre uppsägningstiden som gäller för honom/henne enl 11§ 2 st lagen (1982:80) om anställningsskydd (se ovan). Dessa uppsägningstider förlängs vid uppsägning p g a arbetsbrist. (Trygghetsavtalet 10§).

Mer om uppsägning från arbetsgivarens sida

Mer om uppsägning från arbetstagarens sida

V

Värdesaker

Pengar och andra värdeföremål bör inte lämnas utan tillsyn då stöld förekommer ur olåsta tjänsterum. Stöld ersätts inte av arbetsgivaren.

Ö

Överklagande

Den som är missnöjd med ett beslut från universitetet som myndighet kan inom tre veckor överklaga hos Överklagandenämnden för universitetet eller Arbetsgivarverket (AgV) beroende på typ av ärende. Detta gäller dock inte avtalsreglerade frågor som högskolan har att besluta om som arbetsgivare. Eftersom reglerna ofta är svårtolkade rekommenderas kontakt med chef, personalorganisation eller HR-avdelningen, då det gäller att överklaga.

Överklagandetiden vid anställningsbeslut räknas från den dag då beslutet tillkännages genom anslag på den officiella anslagstavlan. I övriga ärenden räknas tiden från den tidpunkt, då part på annat sätt fått del av beslutet.

Om någon är missnöjd med arbetsgivarens tolkning av gällande avtal kan kontakt tas med berörd personalorganisation, som kan ta upp ärendet till förhandling med arbetsgivaren.

Övertid

Med övertid menas tjänstgöring utöver normal arbetstid per dag.

99
77