Sjukdom och sjukvårdsförmåner

Spara favorit 12 jan januari 2018

Sjukdom

Sjukdom ska av den anställde omedelbart anmälas både till Servicecenter och till den egna arbetsplatsen. Servicecenter rapporterar detta vidare till HR-avdelningen. Sjukdom som vara mer än sju dagar ska styrkas med läkarintyg.

Sjuklöneperiod

De första 14 dagarna i en sjukperiod kallas sjuklöneperiod och då erhåller du sjuklön av arbetsgivaren. Från den 15:e dagen utgår sjukpenning, vilken utbetalas av försäkringskassan.

Sjukavdragen beräknas enligt följande:
Dag 1 = karensdag: 100% arbetsdagsavdrag
Dag 2-14: 20% arbetsdagsavdrag
Dag 15-64: 90% kalenderdagsavdrag upp till Bb-taket + 12,4% avdrag på lönedelar över Bb-tak.

Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod avslutats, betraktas det som en fortsättning på den tidigare sjukperioden.

Sjukvårdsförmåner

En anställd har enligt lokalt avta rätt till full ersättning för läkarvård för varje behandlingstillfälle. Obs! För att få ersättning ska kopia på ifyllt högkostnadskort skickas in tillsammans med originalkvitton.

Med läkarvård avses:

  • undersökning och behandling som vid sjukdom ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige samt
  • utfärdande av sådant läkarintyg (läkarutlåtande) som arbetsgivaren infordrar.
  • En anställd har rätt till full ersättning enligt läkarvårdstaxan för oralkirurgisk behandling som utförs på sjukhus.
  • En anställd har också i vissa fall rätt till ersättning för psykologbehandling (efter remiss från läkare till legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut) med högst 95 kr för varje besök.
  • Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av arbetsgivaren med högst 60 kr per besök såvida behandlingen inte är instämplat i högkostnadskortet. I det fallet ersätts hela beloppet.
  • Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kr för varje vårddag.


Läkemedel
Kostnader för receptbelagda läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd ersätts av arbetsgivaren. Receptspecifikation begärs på apoteket och skickas till HR-avdelningen. Bifoga gärna receptspecifikationen med blankett för "Sjukvårdsförmåner". Om arvode finns på receptspecifikationen, visa det på vårdcentralen och be dem stämpla in arvodet på högkostnadskortet för att få ersättning.