Övrigt

Spara favorit 28 sep september 2016

Uppsägning

Från arbetsgivarens sida:
Uppsägningstiden är en månad om anställningen varat högst 1 år och tre månader i övriga fall. I förekommande fall ska dock den längre uppsägningstid som gäller enligt 10§ trygghetsavtalet (TA) och enligt 11§ andra stycket (LAS) tillämpas.

Från arbetstagarens sida:
Uppsägningstiden är en månad om anställningen varat högst 1 år respektive två månader om anställningstiden är längre.

Upphörande av anställning

En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning vid anställningstidens utgång. Om fortsatt anställning inte ges och om arbetstagaren varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren, skickar arbetsgivaren ett varsel till de lokala personalorganisationerna och ett besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta till arbetstagaren senast en månad innan anställning upphör. Av beskedet framgår om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning.

Villkorsavtal
Villkorsavtalet gäller arbetstagare inom det statlig avtalsområdet.

Försäkringar

Grupplivförsäkring
Du som är anställd under minst 8 timmar i veckan är automatiskt ansluten till en grupplivförsäkring, som utbetalas av staten. Vid dödsfall utgår från denna försäkring ett skattefritt försäkringsbelopp. Mer information om försäkringsvillkoren finns på SPV:s hemsida.

Tjänstereseförsäkring
Universitetet har tecknat tjänstereseförsäkring. Vid resa till länder som ej har konvention med Sverige ska ett Business Travel Insurance Certificate beställas. Ta kontakt med din personalhandläggare. Tänk på att beställa EU-kortet från Försäkringskassan när du ska resa till ett EU/EES-land.