Lön

Spara favorit 7 okt oktober 2019

Löneutbetalning

Lönen utbetalas månadsvis genom Danske bank. Pengarna disponeras tidigast den 25 varje månad med vissa undantag i samband med helger. Du hämtar din lönespecifikation själv i Egenrapportering. Överföring till annan bank eller konto kan registreras med Mobilt bank id via Danske bank. Det är den anställde själv som begär överföring. Förskott på lön förekommer inte.

Löneunderlag

Löneunderlag via blankett (t. ex övertid, skattejämkning, arvoden m.m.) ska vara HR-avdelningen tillhanda senast den 5:e i månaden för att det ska komma med till löneutbetalningen den 25:e i samma månad. Lönehändelser i Egenrapportering ska vara attesterade senast den 12:e för att komma med till löneutbetalningen.

Doktorandstegen

Doktorander tillhör inte lärarkategorierna enligt högskoleförordningen. En del anställningsvillkor är dock samma som för lärarna. Doktorander lönesätts i normalfall efter en lönestege i fyra steg. Precis som för lärarna gäller förtroendearbetstid. Semesterreglerna är också samma som för lärarna, d.v.s. semestern förläggs normalt fr.o.m. måndagen efter midsommar.

Uppflyttningen gäller från och med månadsskiftet efter det datum som uppgetts. Efter särskild prövning med godkännande av avdelningschef kan datum som ligger mer än en månad bakåt i tiden gälla.

Vid licentiatexamen utgår ett lönetillägg på 500 kr, examensbevis skickas till HR-avdelningen. 

Vid genomförd pedagogisk grundkurs utgår ett lönetillägg på 500 kr, utdrag ur Ladok skickas till HR-avdelningen.

En doktorand kan även erhålla ett särskilt lönetillägg, SLT, om vissa kriterier är uppfyllda. Läs mer under Lönesättning.

Uppflyttningen kan ske månadsskiftet efter det förändringen har rapporterats till HR-avdelningen i form av ett intyg underskrivet av handledaren. Av intyget ska datum för uppnådda poäng framgå.