Anställningsformer

Spara favorit 13 jun juni 2019

Vilka anställningsformer som är möjliga finns reglerade i lagen om anställningsskydd, LAS. De finns två typer av anställningsformer, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning är en anställning på obegränsad tid som varar till dess att arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Huvudregeln i LAS är att en anställning ska vara tillsvidareanställd för att ge arbetstagaren ett starkt anställningsskydd.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning är en anställning som gäller en begränsad tid. Anställningen kan inte sägas upp i förtid och upphör automatiskt vid avtalstidens utgång om inte arbetstagaren har varit anställd under sammanlagt mer än 12 månader de senaste tre åren eller säsongsanställd under sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren. Då krävs ett skriftlig besked till arbetstagaren senast en månad innan anställningens utgång. Tidsbegränsad anställning kan användas för:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • arbetstagare som fyllt 67 år
  • säsongsanställning

Allmän visstidsanställning

Denna form av tidsbegränsad anställning kan du använda för att till exempel bemanna ett projekt eller för att förstärka vid tillfällig arbetsanhopning. Anställningen upphör automatiskt vid avtalstidens utgång och kan inte sägas upp i förtid. Om den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år omvandlas den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Vikariat

Detta är en form av tidsbegränsad anställning som kan användas för att ersätta en medarbetare som är frånvarande på grund av exempelvis föräldraledighet, sjukdom, semester eller tjänstledighet. Den kan också användas för att fylla en ledig befattning under den tid det tar att rekrytera en person till den aktuella tjänsten. Ett vikariat omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning om personen har varit anställd i sammanlagt två år under en femårsperiod.

Arbetstagare som fyllt 67 år

Anställningsformen tidsbegränsad anställning går att använda för personer som har fyllt 67 år oavsett arbete och längd på anställningstiden.

Säsongsarbete

Har du behov av att anställa någon för ett arbete som endast kan utföras under en viss del av året är säsongsarbete en möjlig tidsbegränsad anställningsform. En säsongsanställning tar slut när säsongen är slut. En säsongsanställd har företrädesrätt till återanställning om personen har varit anställd i mer än sex månader under de senaste två åren vid säsongens slut. Arbetsgivaren måste skriftligt meddela personen minst en månad innan den nya säsongen börjar om det inte är möjligt att erbjuda återanställning nästa säsong.

Lagen om anställningsskydd

Läs mer

För chefer