Medarbetare och chefer

Spara favorit 2 okt oktober 2017
Forskare

Endast drygt hälften av medarbetarna svarar i arbetsmiljöenkäten 2017 att de känner sig tillräckligt informerade om vad som händer på Mittuniversitetet och vet var de hittar information om detta.

En majoritet av Mittuniversitetets medarbetare tycker att den nära, arbetsrelaterade kommunikationen är viktigare än den organisationsövergripande. Samtidigt finns önskemål om bättre förutsättningar för tvärkommunikation för att få kännedom om vad som händer inom andra delar av organisationen.

Förtroendet för närmsta chefen är ganska bra, men har generellt minskat sedan 2014. Många medarbetare önskar bättre feedback på det egna arbetet från närmsta chef. Arbetsmiljöenkätens resultatet när det gäller förtroendet för universitetsledningen visar att det finns en förbättringspotential. Medarbetarna vill att avståndet mellan ledning och verksamhet ska minska och svarar i arbetsmiljöenkäten 2017 att ökad lyhördhet och synlighet inåt mot verksamheten skulle förbättra förtroendet. Även den strategiska övergripande kommunikationen om mål och visioner behöver förbättras.

Ungefär hälften av medarbetarna kände 2014 att deras avdelning/motsvarande präglas av Mittuniversitetets kärnvärden (närhet, nytta, nyfikenhet). När det gäller de statliga värdegrundsprinciperna var kännedomen okej och det område som medarbetarna tyckte att fokus ska ligga på är ett arbete om respekt (senast undersökt 2011).

Rekommendationsgraden och lojaliteten hos medarbetarna har 2017 värdet minus 6 (eNPS) som är 15 enheter lägre än 2014. Ett minusvärde innebär att vi har fler kritiker än ambassadörer, snittet för universitetssektorn är minus 5. Fördelat på personalkategorier så var forskarstuderande den enda kategorin med positiv rekommendationsgrad (plus 10) och är därmed viktiga ambassadörer.  

Brist på tid är ett hinder för cheferna i deras interna kommunikation. Cheferna vill ha mer kunskap om medarbetarskap, konflikthantering kopplad till kommunikation och dialogverktyg. De vill också att både medarbetare och chefer ska få en tydligare bild av medarbetarnas kommunikativa ansvar. Arbetsmiljöenkäten 2017 visar att de medarbetare som har överenskomna mål kopplat till sitt arbete också har ett högre index för samtliga fyra områden i arbetsmiljöenkäten (Visioner & mål, ledarskap, arbetsklimat, organisation).

När målgruppen medarbetare vid ett antal lärosäten rangordnar interna kommunikationskanaler efter viktighet ser det ut så här: 1) närmsta chef, 2) kollegor, 3) e-post, 4) möten, 5) högsta ledningen. 

Mer detaljerad beskrivningLyssna