Att kommunicera med bilder

Spara favorit 9 jun juni 2017

Tonalitet i bild och film

 • Ögonblicksbilder av verkligheten, fokus på människor, gärna med lite rörelse.

 • En välkomnande gemenskap och tillhörighet kan förmedlas genom att avbilda människor i grupp, gärna förankrade i varandra genom överlapp eller beröring.

 • Vänd mot betraktaren med ett öppet kroppsspråk såväl som ansiktsuttryck, en nära beskärning.

 • Upplevelse att man är med på plats.

 • Välbekanta, osminkade miljöer och personligheter. Naturligt, ej poserande

 • Konventionellt och rättframt utan krusiduller - vardaglighet – men ändå när livet är som bäst.

 • Perspektiv: ögonhöjd, alltså fotografen på samma nivå som den/de som fotograferas.

 • Former: gärna cirklar och andra runda mjuka former kan användas exempelvis i inramningar. Använd dock inte inramningar som distanserar betraktaren från motivet.

 • En optimism genomsyrar uttrycket, det bör undvika att bli sentimentalt men inte heller bestå av galen glädjeyra.

 • Stabilitet och trygghet är viktigt, och nås genom att gruppen stödjer varandra.

 • Ett varmt ljus eller ett autentiskt nordiskt, vitt solljus.

 • Jämt och stabilt tempo i film, linjärt berättande = en förväntad tur.

 

Normmedvetenhet i bild och film

Våra bilder ska spegla ett jämlikt universitet, där alla får ta plats och utvecklas. De ska andas en känsla av att det är möjligt att nå sina drömmar, vem du än är. Vi har ett ansvar att skildra hela Mittuniversitetet – studenter och anställda – oavsett kön, könsidentitet, hudfärg, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Våra bilder ska därför visa på universitetets inkludering och mångfald. 

 • Reflektera över hur du gestaltar män respektive kvinnor, och om du skulle gestalta dem likadant ifall du bytte plats på dem.

 • Undvik onödiga stereotyper. Våra utbildningar är könsneutrala, vilket ska framgå i bilder och i film.

 • Även medarbetare och personal ska avporträtteras på ett sätt som undviker att förstärka och fastställa stereotyper.

 • Sträva efter mångfald och inkludering i bilden/filmen och gör medvetna val; det innebär att vi utifrån vårt dokumentära uttryck kan försöka säkerställa en mångfald genom att planera vem eller vilka som deltar, utan att skapa en "osanning" eller skada den personliga integriteten.

Utförligare information finns på sid 36-39 i vår grafiska profilLyssna.