Undervarumärken

Spara favorit 28 sep september 2016

Det är viktigt att Mittuniversitetet är ett starkt och attraktivt varumärke hos våra partners, intressenter och målgrupper, till exempel blivande och nuvarande studenter och finansiärer. För att på bästa sätt vårda, utveckla och bygga en tydlig bild av Mittuniversitetet är vår strategi att ha ett samlat visuellt uttryck för alla verksamheter som organisatoriskt hör hemma inom universitetet.

Genom ett samlat visuellt uttryck blir vi tydligare i vår kommunikation och lättare att känna igen; allt som sker i universitetets regi är Mittuniversitetet. Det innebär att Mittuniversitetets logotyp ska vara avsändare i all kommunikation som vi producerar och publicerar. I yttersta undantagsfall utvecklar vi undervarumärken. Dessa ska uppfylla fastställda kriterier och utformas enligt riktlinjer som syftar till att visa en tydlig ”familjetillhörighet” till Mittuniversitetet. Se avsnittet om undervarumärken i Mittuniversitetets grafiska manual. Det är inte tillåtet att ta fram och använda egna logotyper som avviker från denna fastställda ordning.  

Rektor har det huvudsakliga ansvaret och fattar de beslut som rör varumärket och utveckling av undervarumärken. Kommunikationsavdelningen vägleder, utvecklar och förvaltar i varumärkesfrågor samt säkerställer att riktlinjerna för varumärket implementeras i organisationen. Dekaner, avdelningschefer och föreståndare för forskningscentra ansvarar för att riktlinjerna följs inom sin del av verksamheten.

 

Mittuniversitetets varumärkesregistrerade undervarumärken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att några av våra undervarumärken finns både i en svensk och engelskt version.