Redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader

Spara favorit 8 feb februari 2019

Modellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll samt stödjer universitetets behov av tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och kontroll.

Redovisningsmodellen innebär fullständig kostnadsfördelning d v s att samtliga kostnader ska fördelas och finansieras av aktuell verksamhet. Det innebär att såväl direkt genererade kostnader som kostnader för gemensam administration (sk stödverksamhet) ska finansieras av aktiviteter inom kärnverksamheterna utbildning och forskning. Redovisningsmodellen benämns internt även overhead(OH)-modellen.

Samtliga gemensamma kostnader fördelas på utbildning respektive forskning utifrån kopplingen till dess verksamheter. Kostnaderna finansieras via ett procentuellt påslag på löner inom utbildning och forskning.

SUHF´s redovisningsmodell reglerar även hur lokalkostnaderna för internhyra beräknas.

Mittuniversitetets redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader beskrivs kortfattat i bildspel samt i dokumentation härLyssna.