8.1.5 Momsregler för staten

Spara favorit

Enligt 8 kap § 8 ML saknar staten avdragsrätt för mervärdesskatt och har heller inte rätt till återbetalning av skatt i annan ordning enligt ML. För statliga myndigheter (=staten) gäller däremot en kompensation för momskostnader i enlighet med bestämmelser i förordning om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt (SFS 1993:529).

Detta innebär att en statlig myndighet som en månad har bokfört ingående moms får påföljande månad kan rekvirera motsvarande belopp från skattemyndigheten i särskild ordning.

De statliga myndigheterna blir således ändå kompenserade för den ökade kostnad som avdragsförbudet för ingående skatt enligt ML medför.

En grundläggande princip för mervärdesbeskattningen är att denna skall vara konkurrensneutral. Av denna anledning skall även utåtriktad offentlig verksamhet som t. ex. bedrivs av Mittuniversitetets mervärdesbeskattas. Mervärdesskatt skall därför debiteras och redovisas i skattedeklarationen för tillhandahållandet av skattepliktiga tjänster som Mittuniversitetet tillhandahåller externa kunder.