8.1.4 Momskompensation

Spara favorit

Universitetet har i princip rätt till kompensation för all ingående moms. Bidrag till universitetens verksamhet där bidragsgivaren inte erhåller någon motprestation är inte att betrakta som momspliktig omsättning, varför utgående moms inte debiteras bidragsgivaren. Universitetet har än dock rätt att lyfta ingående moms för kostnader som finansieras av bidrag. Detta måste vi kompensera genom att betala in 8% till Skatteverket (se bidrag/uppdrag).

I förordningen om myndigheters hantering av ingående moms stadgas att 8% av erhållna icke statliga bidrag varje månad skall inbetalas till skattemyndigheten. Avdrag för momskompensation ska göras på alla icke statliga bidrag, oavsett om bidragsgivaren är företag, organisation, privatperson etc.

Lämnade bidrag från utlandet som avser ett EU-projekt tillämpas inte av denna regel.

När universitetet endast vidareförmedlar pengar, d v s pengarna är inte avsedda för vår verksamhet ska ingen momskompensation göras.

Genomlysning
Någon sk. genomlysning ska i de flesta fall inte göras, dvs avgörande för om 8% av det belopp som universitetet har erhållit under månaden betalas in till staten är vem som utgör utbetalande enhet gentemot universitetet. Därmed är det ej av betydelse vem som är grundfinansiär. Om exempelvis Nutek finansierar ett projekt hos Volvo och därefter utbetalar Volvo projektmedel till universitetet så anses medlen komma från icke statlig bidragsgivare, trots att medlen ursprungligen är statliga.

EG:s programsamarbete
EG-medel som erhålls från programsamarbete för forskning och utbildning är undantagna från momskompensation.

Rutin för hantering av leverantörsfakturor med avseende på momsredovisningen

Svenska leverantörer ("Linköpingsmoms")

Särskilda kontroller: Fakturamottagare
Åtgärder/Redovisning: 
Anges fel mottagare på fakturan begär ändring av leverantören

Särskilda kontroller: Momsbeloppet
Åtgärder/Redovisning: 
Framgår inte momsbeloppet på fakturan - begär specifikation av leverantören såvida fakturan inte avser ett momsfritt tillhandahållande (sjukvård, utbildning etc.)

Särskilda kontroller: Fakturor som avser kostnader för bostäder, bilar representation
Åtgärder/Redovisning:
Avdragsförbud gäller moms på kostnader som avser

  • bostäder
  • personbilar (inköp)
  • representation till den del av kostnaden som överstiger SV fastställda belopp
  • begränsad avdragsrätt (50%) gäller för moms på kostnader som avser
  • korttids eller hyra för längre tid (t ex leasing) av personbil

Moms på driftskostnader (rep, underhåll, drivmedel etc) för en personbil är däremot avdragsgill till 100%

Utländska leverantörsfakturor

Särskilda kontroller: Svensk moms på fakturan
Åtgärder/Redovisning: 
Kontrollera att leverantören är moms.reg i Sverige. Detta kan göras hos närmaste lokala skattekontor.

Särskilda kontroller: Utländsk moms på fakturan
Åtgärder/Redovisning:
Kontrollera om fakturan avser kostnader i annat land. Vid feldebitering upplys leverantören om Mittuniversitetets VAT-nr och begär kreditering