8.1.3 Utgående moms

Spara favorit

För universitetet gäller normalt att all uppdragsutbildning och forskning är momspliktig verksamhet som skall beläggas med 25% moms. Vid försäljning av kursmaterial till sådan utbildning ska moms normalt debiteras. Vid arrangemang av t. ex. externa konferenser (symposier) ska moms debiteras. I inbjudan till sådan konferens bör anges hur stor del av avgiften som utgörs av moms.

Fr o m 1 januari 2002 är skattesatsen för försäljning av böcker, rapporter mm 6%.

Viss omsättning av varor och tjänster är undantagen från skatteplikt.

Försäljning av tjänst till annat EG-land
Huvudregeln avseende tjänster är att de normalt beskattas i det land där leverantören bedriver sin verksamhet och har sitt fasta driftställe. Från huvudregeln finns dock ett antal undantag.

Anordnar universitetet, exempelvis en konferens som klassificeras som utbildning i Sverige där deltagare från ett EG-land deltar ska moms normalt debiteras försäljningsvärdet och redovisas på fakturan.

Undantag vissa typer av konsulttjänster, se nedan.

Information/konsultarbete och EG utbildning
Definitionsmässigt kan gränsdragningsproblem uppstå mellan begreppet utbildning och informationstjänst. Till informationstjänst kan bl.a hänföras kortare seminarium, mindre än en dag. Informationsarbete som utförs i Sverige men tillhandahålls deltagare i annat EG-land och där förvärvaren är näringsidkare i det landet ska normalt inte debiteras moms. Utförs informationen som konferensverksamhet med minst en övernattning ska moms debiteras eftersom tjänsten då räknas som EG-utbildning.

Definitionen för momsfri utbildning gäller normalt även inom EG.

Utför en anställd vid universitetet ett konsultarbete på uppdrag av ett företag/myndighet från annat EG-land, ska normalt inte debiteras mervärdesskatt eftersom utlandsresor inte är momspliktiga i Sverige, oavsett om resan gäller EG-land eller övriga länder.

Försäljning av vara
Vid försäljning av vara till annat EG-land kan köparen åberopa sitt VAT-nummer och då behöver ej fakturan beläggas med moms. Tre villkor måste vara uppfyllda:

1. Köparen måste vara registrerad till moms i ett annat EG-land
2. Köparen åberopar ett giltigt VAT-nummer
3. Varan måste transporteras från Sverige till annat EG-land

En kontroll av kundens VAT-nummer ska göras innan försäljning sker. Om köparen inte kan uppge ett giltigt VAT-nummer ska moms läggas på försäljningen. Skulle det visa sig att vi har felaktigt sålt en vara utan moms kan vi bli skyldiga att betala svensk moms.

Köparens VAT-nummer ska innehålla rätt antal tecken m m enligt vad som gäller för respektive land. Giltigt VAT-nummer kan kontrolleras på adress http://www.skatteverket.se eller genom att ringa 0771-567 567.


Försäljning av vara/tjänst till ett EG-land
Vid försäljning av momspliktiga tjänster i Sverige till kund i icke EG-land debiteras normalt svensk moms om tjänsten är omsatt inom landet. Om tjänsten anses omsatt i land utanför EG debiteras ingen moms.

Export av vara är momsfri. Det är dock platsen för tillhandahållandet som avgör om det är export. Enbart det faktum att köparen är ett utländskt företag från ett icke EG-land innebär inte att alltid är frågan om export. Tillhandahållandet måste ske utomlands.